Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17

Завантажити журнал №17, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.3

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Ю. М. Попова

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

І. Г. Бачкір

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

К. В. Нечипоренко

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРІОРИТЕТІВ В КОНТЕКСТІ СЦЕНАРНОГО ФОРСАЙТУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: МОДЕЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

Yu. Popova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Logistics and Transportation Technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine, Kyiv

I. Bachkir

PhD in Economics" Assistant of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk

K. Nechyporenko

Senior Lecturer of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine, Dnipro

STRATEGIES OF STATE PRIORITIES IN THE CONTEXT OF SCENARIO FORESIGHT OF INNOVATION ECONOMY MANAGEMENT: MODELING OF SCIENTIFIC, TECHNICAL AND INTELLECTUAL POTENTIAL

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.10

М. Р. Мардар

д. т. н., професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

І. А. Устенко

к. т. н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЙОГУРТІВ ЛОКАЛЬНИХ ВИРОБНИКІВ

M. Mardar

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Marketing, Business and Trade, Odesa National Academy of Food Technologies

I. Ustenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Marketing, Business and Trade, Odesa National Academy of Food Technologies

DEVELOPMENT OF MARKETING METHODS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF YOGURTS FROM LOCAL PRODUCERS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.21

Н. А. Спринчук

к. е. н., с. н. с., с. н. с. лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

О. О. Чернелівська

к. с.-г. н., с. н. с., с. н. с. лабораторії землеробства та захисту сільськогосподарських культур, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

І. С. Воронецька

к. е. н., доцент, завідувач відділу координації наукових досліджень, економіки, маркетингу аспірантури та кадрового забезпечення, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТУВАННЯ ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ТА ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ГАЛУЗЬ

N. Sprynchuk

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of Economic Research and Marketing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

О. Сhernelivs'ka

PhD in Agricultural Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of Agriculture and Crop Protection, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

І. Voronets'ka

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Coordination of Scientific Research, Economics, Marketing of Postgraduate Studies and Staffing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF INVESTING IN FIELD FODDER PRODUCTION AND THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.28

П. В. Пивовар

к. е. н., доцент, докторант, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Поліський національний університет, Житомир, Україна

А. М. Пивовар

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М.П. Поліщука, Поліський національний університет, Житомир, Україна

Л. П. Костюк

аспірант, Поліський національний університет, Житомир, Україна

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

P. Pyvovar

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral candidate, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

A. Pyvovar

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management of Organization and Administration named after M. P. Polishchuk, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

L. Kostiuk

Postgraduate student, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

RURAL TRANSFORMATION CONCEPTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.34

О. Ю. Скоромна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

O. Skoromna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev

MODERN ASPECTS OF TAXATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES WITH VALUE ADDED TAX

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.41

Г. А. Ткаченко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МОНІТОРИНГ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ТА ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

H. Tkachenko

Postgraduate student of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University

MONITORING OF THE ECONOMIC CONDITION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF REENGINEERING OF PRODUCTION AND LOGISTICS BUSINESS PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.47

О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

O. Kvatyrko

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

MULTI-CRITERIA ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE FOREST SECTOR IN THE REGION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.17.57

А. С. Поліщук

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ) В УКРАЇНІ

А. Polishchuk

Postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

THE MAIN FACTORS INFLUENCING THE GROWTH OF THE VALUE OF LAND PLOTS OF LAND SHARE OWNERS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет