EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2018

Завантажити журнал №17, 2018

А. О. Гуторов

д. е. н., с. н. с., с. н. с. відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

С. В. Грошев

головний спеціаліст-юрисконсульт, Управління Державної казначейської служби у Київському районі м. Харкова Харківської області, м. Харків

РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

А. Hutorov

Doctor of Economic Sciences, Senior Scientific Researcher, Senior Researcher of the Department of Management Organization and Public Administration, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

S. Groshev

Chief Specialist-Legal Adviser, State Treasury Service Administration in Kyiv district of Kharkiv city of Kharkiv region, Kharkiv

DEVELOPMENT OF THE LAND LEASE RELATIONS IN THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Подільский державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management, State Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

ECONOMIC MODERNIZATION OF ANIMALS AS A COMPLEX OF EFFICIENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ

N. Patyka

PhD (Econ.), Docent, DSc candidate at National Research Centre "Institute of Agricultural Economics"

ASSESSMENT OF THE UKRAINE'S AGRICULTURE COMPETITIVENESS TAKING INTO ACCOUNT FOREIGN ECONOMIC FACTORS

Є. М. Улько

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ІЗ ПЕРЕРОБКИ КУРЯЧОГО ПОСЛІДУ НА ЯКІСНИЙ ТОРФОПОСЛІДНИЙ КОМПОСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕЛІОРАТИВНОЇ ДІЇ З ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

Yе. Ulko

Ph.D., associate professor of Department of Marketing, Entrepreneurship and Production Organization Kharkiv National Agrarian University of named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

MANAGING THE PROJECT ON PROCESSING THE CHICKEN MANURE TO THE HIGH-QUALITY PEAT-BASED MANURE COMPOST AND ENSURING THE AMELIORATIVE ACTION ON RESTORATION OF THE SOIL FERTILITY

О. В. Лаврук

к. е. н., асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ВІДРОДЖЕННЯ ТВАРИННИЦТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Lavruk

Ph.D., assistant the Department of enterprise, trade and exchange activities, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

THE REVIVAL OF ANIMAL HUSBANDRY AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ: СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ

K. Utenkova

Candidate of economic sciences, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Kharkiv

THE ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL SECTOR: ESSENCE AND FUNCTIONAL COMPONENTS

Л. О. Лещенко

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ОВОЧІВ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИРОБНИЦТВА

L. Leshchenko

PhD (Econ.), Docent of the Applied Economics and International Economic Relations Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

IMPROVING THE VEGETABLE MARKET OF PROTECTED SOIL ON THE BASIS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THEIR MANUFACTURING

O. В. Кocтюнiк

к. e. н., дoцeнт кaфeдpи фiнaнciв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

O. П. Кaщук

студентка, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. Kostiunik

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit, National Aviation University

O. Kaschuk

student, National Aviation University

ACCOUNTING AND ANALYTICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT EQUITY CAPITAL OF THE ENTERPRISE'S EQUITY CAPITAL

О. В. Васільцова

здобувач кандидатського ступеня, науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, м. Київ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ОЗНАК ЕКОЛОГІЧНОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Vasiltsova

Ph.D. candidate, Researcher, Laboratory of Environmental Management Institute of Agroecology and Natural Resources of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

SYSTEMMATIZATION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE SIGNS OF ENVIRONMENTAL CAPITALIZATION OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

С. В. Пірог

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Piroh

Chernivtsi University

NONPARAMETRIC METHODS FOR DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF A POULTRY INDUSTRY

О. І. Смулка

аспірант, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ВІДОБРАЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИТРАТАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Smulka

graduate student, Lviv National Agrarian University, Dubliany

DEPICTION OF INNOVATION PROCESSES IN EXPENDITURES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця