Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2018

Завантажити журнал №17, 2018

А. О. Гуторов

д. е. н., с. н. с., с. н. с. відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

С. В. Грошев

головний спеціаліст-юрисконсульт, Управління Державної казначейської служби у Київському районі м. Харкова Харківської області, м. Харків

РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

А. Hutorov

Doctor of Economic Sciences, Senior Scientific Researcher, Senior Researcher of the Department of Management Organization and Public Administration, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

S. Groshev

Chief Specialist-Legal Adviser, State Treasury Service Administration in Kyiv district of Kharkiv city of Kharkiv region, Kharkiv

DEVELOPMENT OF THE LAND LEASE RELATIONS IN THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Подільский державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management, State Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

ECONOMIC MODERNIZATION OF ANIMALS AS A COMPLEX OF EFFICIENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ

N. Patyka

PhD (Econ.), Docent, DSc candidate at National Research Centre "Institute of Agricultural Economics"

ASSESSMENT OF THE UKRAINE'S AGRICULTURE COMPETITIVENESS TAKING INTO ACCOUNT FOREIGN ECONOMIC FACTORS

Є. М. Улько

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ІЗ ПЕРЕРОБКИ КУРЯЧОГО ПОСЛІДУ НА ЯКІСНИЙ ТОРФОПОСЛІДНИЙ КОМПОСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕЛІОРАТИВНОЇ ДІЇ З ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

Yе. Ulko

Ph.D., associate professor of Department of Marketing, Entrepreneurship and Production Organization Kharkiv National Agrarian University of named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

MANAGING THE PROJECT ON PROCESSING THE CHICKEN MANURE TO THE HIGH-QUALITY PEAT-BASED MANURE COMPOST AND ENSURING THE AMELIORATIVE ACTION ON RESTORATION OF THE SOIL FERTILITY

О. В. Лаврук

к. е. н., асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ВІДРОДЖЕННЯ ТВАРИННИЦТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Lavruk

Ph.D., assistant the Department of enterprise, trade and exchange activities, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

THE REVIVAL OF ANIMAL HUSBANDRY AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ: СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ

K. Utenkova

Candidate of economic sciences, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Kharkiv

THE ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL SECTOR: ESSENCE AND FUNCTIONAL COMPONENTS

Л. О. Лещенко

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ОВОЧІВ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИРОБНИЦТВА

L. Leshchenko

PhD (Econ.), Docent of the Applied Economics and International Economic Relations Department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

IMPROVING THE VEGETABLE MARKET OF PROTECTED SOIL ON THE BASIS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THEIR MANUFACTURING

O. В. Кocтюнiк

к. e. н., дoцeнт кaфeдpи фiнaнciв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

O. П. Кaщук

студентка, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. Kostiunik

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit, National Aviation University

O. Kaschuk

student, National Aviation University

ACCOUNTING AND ANALYTICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT EQUITY CAPITAL OF THE ENTERPRISE'S EQUITY CAPITAL

О. В. Васільцова

здобувач кандидатського ступеня, науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, м. Київ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ОЗНАК ЕКОЛОГІЧНОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Vasiltsova

Ph.D. candidate, Researcher, Laboratory of Environmental Management Institute of Agroecology and Natural Resources of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

SYSTEMMATIZATION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE SIGNS OF ENVIRONMENTAL CAPITALIZATION OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

С. В. Пірог

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Piroh

Chernivtsi University

NONPARAMETRIC METHODS FOR DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF A POULTRY INDUSTRY

О. І. Смулка

аспірант, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ВІДОБРАЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИТРАТАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Smulka

graduate student, Lviv National Agrarian University, Dubliany

DEPICTION OF INNOVATION PROCESSES IN EXPENDITURES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет