Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2017

В. О. Шпильова

д. е. н., професор, завідуюча кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, Черкаської філії ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

V. Shpylova

doctor of economic Sciences, Professor, head of chair of Economics, Finance, accounting and auditing, Cherkasy branch of a Private higher educational institution "European University", Cherkassy

TOOLS OF CONTROLLING IN THE SYSTEM OF FINANCIAL CRISIS MANAGEMENT

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

К. Г. Дідур

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Р. В. Душук

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ — НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

K. Didur

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

R. Dushuk

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

MONITORING OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURE OF THE REGION — NECESSARY COMPOSITION OF EURO-INTEGRATION PROCESSES

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ З ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE SYSTEM OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS OF THE AGRICULTURAL ADVISORY SERVICE WITH THE MANAGEMENT BODIES, ORGANIZATIONS OF SCIENTIFIC SUPPORT OF THE REFUELING

А. С. Шолойко

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Sholoiko

PhD in economics, Senior Research Fellow, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk-Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FEATURES OF THE INFRASTRUCTURE OF AGRICULTURAL INSURANCE MARKET IN UKRAINE

Е. В. Пахуча

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ТА РЕЗЕРВИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ

E. Pakhucha

Ph.D., Associate Professor of Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

EFFECT OF PRODUCTION COSTS ON THE YIELD OF SPRING BARLEY AND RESERVES OF THEIR DECREASE

Т. С. Миклуш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У КАРПАТСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T. Myklush

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INTEGRATED NATURE MANAGEMENT IN CARPATHIAN ECONOMIC REGION: PECULIARITIES AND DIRECTIONS TO SECURE

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

GOVERNMENT CONTROL OF INSTITUTIONAL CHANGES: FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION MECHANISMS

С. В. Куйбіда

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська політехніка"

БЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАСІБ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

S. Kuibida

post-graduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics of National University "Lviv Polytechnicа"

BUDGETARY TOOLS FOR STIMULATING INNOVATION DEVELOPMENT AS A MEANS OF STRUCTURAL ADJUSTMENT OF THE ECONOMY

С. П. Ігнацевич

аспірант, науковий співробітник, Інститут агроекології та природокористування НААН

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЙ "ЗЕМЛЯ" ТА "ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ" У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

S. Ignatsevich

Postgraduate Student, Research Officer, Institute of Agroecology and environmental management NAAS

THE ESSENCE OF THE CATEGORIES "LAND" AND "LAND RESOURCES" IN THE PROCESS OF BALANCED LAND USE FORMATION

Т. О. Костюк

аспірант кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗ

T. Kostiuk

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ECONOMIC SAFETY OF UKRAINE'S AGRICULTURE: CURRENT STATUS AND FORECAST

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет