EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2017

В. О. Шпильова

д. е. н., професор, завідуюча кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, Черкаської філії ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

V. Shpylova

doctor of economic Sciences, Professor, head of chair of Economics, Finance, accounting and auditing, Cherkasy branch of a Private higher educational institution "European University", Cherkassy

TOOLS OF CONTROLLING IN THE SYSTEM OF FINANCIAL CRISIS MANAGEMENT

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

К. Г. Дідур

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Р. В. Душук

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ — НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

K. Didur

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

R. Dushuk

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

MONITORING OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURE OF THE REGION — NECESSARY COMPOSITION OF EURO-INTEGRATION PROCESSES

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ З ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE SYSTEM OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS OF THE AGRICULTURAL ADVISORY SERVICE WITH THE MANAGEMENT BODIES, ORGANIZATIONS OF SCIENTIFIC SUPPORT OF THE REFUELING

А. С. Шолойко

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Sholoiko

PhD in economics, Senior Research Fellow, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk-Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FEATURES OF THE INFRASTRUCTURE OF AGRICULTURAL INSURANCE MARKET IN UKRAINE

Е. В. Пахуча

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ТА РЕЗЕРВИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ

E. Pakhucha

Ph.D., Associate Professor of Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

EFFECT OF PRODUCTION COSTS ON THE YIELD OF SPRING BARLEY AND RESERVES OF THEIR DECREASE

Т. С. Миклуш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У КАРПАТСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T. Myklush

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INTEGRATED NATURE MANAGEMENT IN CARPATHIAN ECONOMIC REGION: PECULIARITIES AND DIRECTIONS TO SECURE

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

GOVERNMENT CONTROL OF INSTITUTIONAL CHANGES: FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION MECHANISMS

С. В. Куйбіда

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська політехніка"

БЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАСІБ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

S. Kuibida

post-graduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics of National University "Lviv Polytechnicа"

BUDGETARY TOOLS FOR STIMULATING INNOVATION DEVELOPMENT AS A MEANS OF STRUCTURAL ADJUSTMENT OF THE ECONOMY

С. П. Ігнацевич

аспірант, науковий співробітник, Інститут агроекології та природокористування НААН

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЙ "ЗЕМЛЯ" ТА "ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ" У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

S. Ignatsevich

Postgraduate Student, Research Officer, Institute of Agroecology and environmental management NAAS

THE ESSENCE OF THE CATEGORIES "LAND" AND "LAND RESOURCES" IN THE PROCESS OF BALANCED LAND USE FORMATION

Т. О. Костюк

аспірант кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗ

T. Kostiuk

PhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ECONOMIC SAFETY OF UKRAINE'S AGRICULTURE: CURRENT STATUS AND FORECAST

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця