Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2016

Завантажити журнал №17, 2016

О. І. Дребот

д. е. н., професор, заступник завідувача відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

А. Я. Гадзало

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ В РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

O. Drebot

Doctor of Economics, professor,Deputy Head of Department Economics Environmental in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management, Kyiv

A. Gadzalo

candidate of economic sciences, Institute of Agroecology and Nature Management, Kyiv

DIRECTIONS OF THE ECONOMIC MECHANISM IN RATIONAL MANAGEMENT OF NATURE  IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Svinous

doctor of Economics, Professor, Professor of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University

O. Gavrik

assistant of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University

L. Ivanova

associate Professor of management of foreign economic activity and European integration of the bila Tserkva national agrarian University

THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF SYSTEM FORMATION OF MANAGEMENT OF PRODUCTION COSTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. В. Мних

д. е. н., професор, академік УАН, заслужений економіст України Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

M. Mnykh

Doctor of Economics, professor, academician of the UAS, Honored Economist of Ukraine, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting Ukrainian National Academy of Science

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF EFFICIENCY OF PERSONAL INSURANCE IN UKRAINE

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED LAND RELATIONS INSTITUTIONALIZATION

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИБОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. Markova

Ph.D, applicant, Kharkov National Technical Universityof Agriculture, Kharkiv

MANAGING THE ECONOMIC SECURITY STRATEGY OF FISH CRAFT COMPANIES

О. П. Хаєцька

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ Й ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Khaietska

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE FORMATION AND EFFECTIVE FUNCTIONING OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF SUGAR BEET PRODUCTION

А. В. Вдовиченко

к. сільськ. госп. н., директор, ДП ДГ "Сквирське" ІАП НААН

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

A. Vdovichenko

сandidate of Agricultural Sciences, director, DP DG "Skvirske" ІAP NAAS

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF STATE SUPPORT FOR ORGANIC AGRICULTURE IN UKRAINE

А. М. Слободяник

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ АГРОПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ

A. Slobodyanik

PhD of Economics, Associate Professor of Department of economic and management, Kyiv International University

THE PROBLEM OF STAFFING OF CULTURAL INSTITUTIONS AGRICULTURAL AREAS

І. О. Комарніцький

канд. культурології, доцент, декан факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 В МІСТАХ УКРАЇНИ

I. Komarnitskyi

PhD in Culturological Studies, associate professor, Dean of the Hotel, Restaurant and Tourism Business Faculty, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

EUROVISION-2017 SONG CONTEST ALTERNATIVES EVALUATION IN THE CITIES OF UKRAINE

Г. О. Горіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИМОЛОГІЇ ПОНЯТТЯ "ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР" ЯК БАЗИСУ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ФЕНОМЕНУ ПРОСТОРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ

G. Gorina

PhD, associate professor, associate professor of the International Economics and Tourism Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhajlo Tugan-Baranovsky

THE TERM "ECONOMIC SPACE" ETYMOLOGY INVESTIGATION AS A BASIS OF CATEGORICAL APPARATUS OF SPATIAL POLARIZATION PHENOMENON

Т. О. Костюк

аспірант кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

T. Kostyuk

graduate student of department Economics and Rural Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv)

INNOVATIVE MODEL OF MEAT AND DAIRY INDUSTRY AS AN ELEMENT OF STRENGTHENING ECONOMIC SAFETY OF AGRICULTURE UKRAINE

Р. В. Котковський

здобувач кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

R. Kotkovskyy

Researcher of the Department of Accounting and Auditing entrepreneurship, Krivoy Rog Economic Institute, SHEE "Krivoy Rog National University", Krivoy Rog

THEORETICAL ASPECTS OF COMPREHENSIVE EVALUATION OF BUDGET IMPLEMENTATION IRON ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет