EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2016

Завантажити журнал №17, 2016

О. І. Дребот

д. е. н., професор, заступник завідувача відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

А. Я. Гадзало

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ В РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

O. Drebot

Doctor of Economics, professor,Deputy Head of Department Economics Environmental in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management, Kyiv

A. Gadzalo

candidate of economic sciences, Institute of Agroecology and Nature Management, Kyiv

DIRECTIONS OF THE ECONOMIC MECHANISM IN RATIONAL MANAGEMENT OF NATURE  IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Svinous

doctor of Economics, Professor, Professor of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University

O. Gavrik

assistant of chair of accounting and audit, bila Tserkva national agrarian University

L. Ivanova

associate Professor of management of foreign economic activity and European integration of the bila Tserkva national agrarian University

THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF SYSTEM FORMATION OF MANAGEMENT OF PRODUCTION COSTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. В. Мних

д. е. н., професор, академік УАН, заслужений економіст України Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

M. Mnykh

Doctor of Economics, professor, academician of the UAS, Honored Economist of Ukraine, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting Ukrainian National Academy of Science

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF EFFICIENCY OF PERSONAL INSURANCE IN UKRAINE

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED LAND RELATIONS INSTITUTIONALIZATION

Є. Ю. Маркова

к. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИБОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. Markova

Ph.D, applicant, Kharkov National Technical Universityof Agriculture, Kharkiv

MANAGING THE ECONOMIC SECURITY STRATEGY OF FISH CRAFT COMPANIES

О. П. Хаєцька

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ Й ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Khaietska

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE FORMATION AND EFFECTIVE FUNCTIONING OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF SUGAR BEET PRODUCTION

А. В. Вдовиченко

к. сільськ. госп. н., директор, ДП ДГ "Сквирське" ІАП НААН

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

A. Vdovichenko

сandidate of Agricultural Sciences, director, DP DG "Skvirske" ІAP NAAS

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF STATE SUPPORT FOR ORGANIC AGRICULTURE IN UKRAINE

А. М. Слободяник

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ АГРОПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ

A. Slobodyanik

PhD of Economics, Associate Professor of Department of economic and management, Kyiv International University

THE PROBLEM OF STAFFING OF CULTURAL INSTITUTIONS AGRICULTURAL AREAS

І. О. Комарніцький

канд. культурології, доцент, декан факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 В МІСТАХ УКРАЇНИ

I. Komarnitskyi

PhD in Culturological Studies, associate professor, Dean of the Hotel, Restaurant and Tourism Business Faculty, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

EUROVISION-2017 SONG CONTEST ALTERNATIVES EVALUATION IN THE CITIES OF UKRAINE

Г. О. Горіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИМОЛОГІЇ ПОНЯТТЯ "ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР" ЯК БАЗИСУ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ФЕНОМЕНУ ПРОСТОРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ

G. Gorina

PhD, associate professor, associate professor of the International Economics and Tourism Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhajlo Tugan-Baranovsky

THE TERM "ECONOMIC SPACE" ETYMOLOGY INVESTIGATION AS A BASIS OF CATEGORICAL APPARATUS OF SPATIAL POLARIZATION PHENOMENON

Т. О. Костюк

аспірант кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

T. Kostyuk

graduate student of department Economics and Rural Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv)

INNOVATIVE MODEL OF MEAT AND DAIRY INDUSTRY AS AN ELEMENT OF STRENGTHENING ECONOMIC SAFETY OF AGRICULTURE UKRAINE

Р. В. Котковський

здобувач кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

R. Kotkovskyy

Researcher of the Department of Accounting and Auditing entrepreneurship, Krivoy Rog Economic Institute, SHEE "Krivoy Rog National University", Krivoy Rog

THEORETICAL ASPECTS OF COMPREHENSIVE EVALUATION OF BUDGET IMPLEMENTATION IRON ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця