EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2015

Завантажити журнал №17, 2015

І. В. Охріменко

д. е. н., професор, завідувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

І. М. Паска

д. е. н., доцент, декан економічного факультету, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

НАУКОВІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ АГРАРНОГО РИНКУ

I. Okhrimenko

Ph.D in economic sciences, professor, the head of commodity exchange activity department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. Paska

Ph.D in economic sciences, associate professor, dean of faculty of economics, Bila Tserkva National Agrarian University

SCIENTIFIC BASIS OF MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MARKET

В. К. Збарський

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства ім. професора Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

V. Zbarsky

Doctor of Science (Econ.), Professor, Professor of Economics enterprise department named after professor Romanenko National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS FOR THE FUNCTIONING OF UKRAINIAN DAIRY PRODUCTION SUBCOMPLEX

О. П. Славкова

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою бухгалтерського обліку, Сумський національний аграрний університет

Л. І. Калачевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

O. Slavkova

Ph.D., Associate Professor, Head of Accounting department, Sumy National Agrarian University

L. Kalachevska

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Foreign trade management and European integration department, Sumy National Agrarian University

INNOVATIVE ASPECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS INTERNATIONALIZATION IN AGRARIAN UNIVERSITY

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК НУБіП України, м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗНЯТТЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ

K. Nakonechna

Ph.D., associated professor of innovative activity of AIC department of National University of life and science of Ukraine, Kyiv

REGULATION OF THE LAND MARKET IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF LIBERALIZATION AND LIFTING OF THE MORATORIUM ON THE SALE

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПОТРЕБА ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

NEED IN MANAGEMENT CONTROL IN ENTERPRISES

М. М. Ігнатенко

к. е. н., докторант, Уманський національний університет садівництва

ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

N. Ignatenko

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Uman National University of Horticulture

PLANNING AND FORECASTING OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF ECONOMIC SUBJECTS OF AGRARIAN SPHERE OF ECONOMY

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ЗАХОДІВ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

DETERMINING THE ECONOMIC EFFECTS OF MEASURES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

І. В. Кравець

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

I. Kravets

Candidate of Economic Sciences (Ph.D), Senior Lecturer, Department of Economic Theory and Intellectual Property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES ON UKRAINIAN ORGANIC PRODUCTS MARKET

І. С. Комаренко

к. е. н., доцент (б.в.з.) кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

I. Komarenko

PhD in Economics, The Department of Economic Theory and International Economy, Petro Mohyla Black Sea State University

ECONOMIC THEORY AND PRACTICE OF FOOD INDUSTRY GRAIN-PROCESSING ENTERPRISES COMPETITIVENESS ENHANCING

І. І. Садовий

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ПРОЕКТУВАННЯ СІВОЗМІН В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

I. Sadovoy

graduate student, V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University

USE OF LINEAR PROGRAMMING FOR PLANNING CROP ROTATIONS IN FARMS

Ю. М. Конюхов

науковий співробітник, Науково-дослідний центр Збройних Сил України "Державний океанаріум"

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Y. Konyuhov

researcher of the Research Center of the Armed Forces of Ukraine "State Oceanarium"

STRATEGY IMPLEMENTATION MECHANISM SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця