EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2014

Завантажити журнал №17, 2014

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

R. Lavrov

cand. econ. sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

OUTSOURCING AS INNOVATIVE TECHNOLOGY OF INCREASE OF EFFICIENCY OF BANK SERVICING OF SUBJECTS OF AGRARIAN SPHERE

А. І. Бєлова

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія муніципального управління МОН України, м. Київ

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ

A. Belova

PhD, Assistant Professor, The senior lecturer, Department of Foreign Economic Management, Academy of Municipal Management, Ministry of Education and Science of Ukraine

STRUCTURAL AND DYNAMIC TRANSFORMATION IN THE OPERATING SYSTEM OF ENTERPRISES BUSINESS RESULTS BY IMPLEMENTING TECHNOLOGY MANAGEMENT RESTRUCTURING

О. О. Канцуров

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СЕГМЕНТАЦІЯ ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

O. Kantsurov

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INSTITUTIONAL SEGMENTATION OF THE ACCOUNTING INSTITUTION

В. С. Котковський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри банківської справи, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

О. П. Гузенко

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ІННОВАЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР ОЦІНЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ БАНКІВ — УЧАСНИКІВ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

V. Kotkovskyy

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Banking, SHEE "Krivoy Rog National University", Krivoy Rog

О. Guzenko

Ph.D., Associate Professor of Banking, SHEE "Krivoy Rog National University", Krivoy Rog

INNOVATION REGULATOR EVALUATION OF HUMAN RESOURCE BANKS — PARTICIPANTS OF PROJECT FINANCING

Т. І. Данилюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. Danyliuk

Ph.D. in Economics, assistant professor, Department of Economics and Security of Enterprise, Lesia Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

FEATURES AND TYPES OF SERVICES AS AN OBJECT OF COMMERCIAL ACTIVITY

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСАД ПЕРЕБУДОВИ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ТА ОКРЕМИХ РИНКІВ

M. Korneyev

PhD in Economics, Assoc. Prof.

THE IMPROVEMENT OF PRINCIPLES OF RE-ERECTING OF FINANCIAL SYSTEMS AND SEPARATE MARKETS

С. Р. Леськів

магістр права, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права", м. Львів

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

S. Leskіv

master of law, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

THE SYSTEM OF INDICATORS OF EVALUATION OF FINANCIAL CAPACITY OF ENTERPRISES

О. В. Ксьонова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

O. Ksonova

PhD student, Kharkov National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev

MAIN DEVELOPMENT TRENDS OF CATTLE BREEDING INDUSTRY AT THE NATIONAL AND REGIONAL CONTEXTS

Ю. М. Мельник

здобувач, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

СОЦІАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Yu. Mel'nik

researcher, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

SOCIAL ENTERPRISE COMPETITIVENESS STRATEGIES AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

К. В. Куценко

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

K. Kutsenko

PhD student, University of Banking of the National bank of Ukraine (Kyiv)

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE REPUTATIONAL CAPITAL

А. С. Карнаушенко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ Херсонського державного аграрного університету, м. Херсон

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Karnaushenko

postgraduate DVNZ "KSAU", Kherson

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN FINANCING INNOVATION FARM AND ITS ADAPTATION IN UKRAINE

О. В. Кварцхава

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

O. Kvartskhava

graduate student, Zhytomyr National Agro Ecological University, Zhytomyr

CHALLENGES IN STATISTICAL ACCOUNTING FORMATION UNDER THE CONDITIONS OF DOMESTIC FARMING

О. С. Головачова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ УКРАЇНИ

O. Golovachova

Post-graduate Student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVING REGULATORY POLICY ON FOREIGN AGRICULTURAL TRADE IN UKRAINE

А. А. Миколенко

аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

СВІТОВИЙ РИНОК ЗОЛОТА В КРИЗОВІ ЧАСИ

A. Mykolenko

Postgraduate of Taras Shevchenko National University,Institute of International Relations, Kyiv

THE WORLD GOLD MARKET IN TIMES OF CRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця