Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2014

Завантажити журнал №17, 2014

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

R. Lavrov

cand. econ. sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

OUTSOURCING AS INNOVATIVE TECHNOLOGY OF INCREASE OF EFFICIENCY OF BANK SERVICING OF SUBJECTS OF AGRARIAN SPHERE

А. І. Бєлова

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія муніципального управління МОН України, м. Київ

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ

A. Belova

PhD, Assistant Professor, The senior lecturer, Department of Foreign Economic Management, Academy of Municipal Management, Ministry of Education and Science of Ukraine

STRUCTURAL AND DYNAMIC TRANSFORMATION IN THE OPERATING SYSTEM OF ENTERPRISES BUSINESS RESULTS BY IMPLEMENTING TECHNOLOGY MANAGEMENT RESTRUCTURING

О. О. Канцуров

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СЕГМЕНТАЦІЯ ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

O. Kantsurov

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INSTITUTIONAL SEGMENTATION OF THE ACCOUNTING INSTITUTION

В. С. Котковський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри банківської справи, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

О. П. Гузенко

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ІННОВАЦІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР ОЦІНЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ БАНКІВ — УЧАСНИКІВ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

V. Kotkovskyy

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Banking, SHEE "Krivoy Rog National University", Krivoy Rog

О. Guzenko

Ph.D., Associate Professor of Banking, SHEE "Krivoy Rog National University", Krivoy Rog

INNOVATION REGULATOR EVALUATION OF HUMAN RESOURCE BANKS — PARTICIPANTS OF PROJECT FINANCING

Т. І. Данилюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. Danyliuk

Ph.D. in Economics, assistant professor, Department of Economics and Security of Enterprise, Lesia Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

FEATURES AND TYPES OF SERVICES AS AN OBJECT OF COMMERCIAL ACTIVITY

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСАД ПЕРЕБУДОВИ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ТА ОКРЕМИХ РИНКІВ

M. Korneyev

PhD in Economics, Assoc. Prof.

THE IMPROVEMENT OF PRINCIPLES OF RE-ERECTING OF FINANCIAL SYSTEMS AND SEPARATE MARKETS

С. Р. Леськів

магістр права, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права", м. Львів

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

S. Leskіv

master of law, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

THE SYSTEM OF INDICATORS OF EVALUATION OF FINANCIAL CAPACITY OF ENTERPRISES

О. В. Ксьонова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

O. Ksonova

PhD student, Kharkov National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev

MAIN DEVELOPMENT TRENDS OF CATTLE BREEDING INDUSTRY AT THE NATIONAL AND REGIONAL CONTEXTS

Ю. М. Мельник

здобувач, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

СОЦІАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Yu. Mel'nik

researcher, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

SOCIAL ENTERPRISE COMPETITIVENESS STRATEGIES AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

К. В. Куценко

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

K. Kutsenko

PhD student, University of Banking of the National bank of Ukraine (Kyiv)

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE REPUTATIONAL CAPITAL

А. С. Карнаушенко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ Херсонського державного аграрного університету, м. Херсон

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Karnaushenko

postgraduate DVNZ "KSAU", Kherson

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN FINANCING INNOVATION FARM AND ITS ADAPTATION IN UKRAINE

О. В. Кварцхава

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

O. Kvartskhava

graduate student, Zhytomyr National Agro Ecological University, Zhytomyr

CHALLENGES IN STATISTICAL ACCOUNTING FORMATION UNDER THE CONDITIONS OF DOMESTIC FARMING

О. С. Головачова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ УКРАЇНИ

O. Golovachova

Post-graduate Student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVING REGULATORY POLICY ON FOREIGN AGRICULTURAL TRADE IN UKRAINE

А. А. Миколенко

аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

СВІТОВИЙ РИНОК ЗОЛОТА В КРИЗОВІ ЧАСИ

A. Mykolenko

Postgraduate of Taras Shevchenko National University,Institute of International Relations, Kyiv

THE WORLD GOLD MARKET IN TIMES OF CRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет