Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2013

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

УМОВИ ТА ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Viatkina

Ph.D., doctorant of Department of economics and HR management, Lugansk National Agrarian University

CONDITIONS AND FACTORS OF STRATEGIC RESOURCE MANAGEMENT OF FARM POTENTIAL

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси і кредит", Вінницький інститут економіки ТНЕУ

РОЛЬ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ЕФЕКТИВНОМУ ФОРМУВАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

N. Dobizha

Ph.D., assistant professor of "Finance and Credit", Vinnitsa Institute of Economics TNEU

THE ROLE OF DEPRECIATION POLICY FORMULATION AND EFFECTIVE USE OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRICULTURAL SECTOR

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "ВМУРоЛ "Україна"

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

I. Kramarenko

Ph.D.., Associate Professor of the department of finance, Mykolaiv interregional institute of human development of the High Educational Establishment Open international university of human development "Ukraine"

PUBLIC FUNDING OF AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR IN UKRAINE

С. Г. Нездоймінов

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління туризмом, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В АГРОРЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ

S. Nezdoyminov

Ph.D.., Associate Professor of Economics and Tourism Management, National Economic University Odessa, Odessa

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN AGRO RECREATIONAL SPHERE OF THE REGION

А. І. Гулей

к. е. н., в. о. доцента кафедри фінансових операцій, Банковні інститут висока школа а.с., м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

А. Guley

candidate of economic sciences, acting associate professors of the Department of financial operations, Banking Institute University

INVESTMENT PROCESSES IN THE АGRICULTURAL AND FOOD SECTOR ECONOMY

С. М. Ганзюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. Ganzyuk

Ph.D., Associate Professor of Finance and credit, Dneprodzerzhinskу State Technical University, Dneprodzerzhinsk

THE FINANCIAL ASPECT OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF INNOVATION

Ю. В. Біляк

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

РОЗВИТОК КОНТРАКТНОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Y. Biliak

PhD, Senior Lecturer Department of Management, NUBiP

CONTRACTUAL PROCESS DEVELOPMENT — MANAGEMENT AS A CONDITION MOTIVATIONAL

С. А. Черненко

аспірант кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

S. Chernenko

a graduate student, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

THE MAIN DIRECTIONS OF STAFF LOYALTY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY

М. Р. Орнат

здобувач, Тернопільский національний економічний університет Голова M&A департаменту, Інвестиційний банк АРТ-Капітал

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В КИТАЇ ТА УКРАЇНІ

M. Ornat

Aspirant, Ternopil national economic university Head of M&A department, Investment bank ART-Capital

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STRATEGY OF REGULATION AND SUPPORT FOR ENTERPRISES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN CHINA AND UKRAINE

Л. О. Франченко

здобувач кафедри менеджменту організацій, Уманський національний університет садівництва

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ

L. Franchenko

Researcher, Department of management of organizations, Uman national university of horticulture, Uman

IMPROVING THE LEVERS OF STATE INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF EXPORT-IMPORT RELATIONS IN THE GRAIN MARKET OF UKRAINE

О. І. Оксенюк

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

O. Okseniuk

postgraduate student of finance, monetary Ivan Franko National University of Lviv

THE ANALYSIS OF THE REGULATORIES OF THE VAT ADMINISTRATION IN UKRAINE

А. С. Полторак

старший викладач кафедри економіки і підприємництва, ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГО, ЛІСОВОГО ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

А. Poltorak

Lecturer of the department of Economy and Business, European University, Nikolaev

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CURRENT ASSETS AT THE ENTERPRISES OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет