EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2012

О. С. Дорош

к. е. н., доцент, декан факультету землевпорядкування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Є. М. Кирилюк

к. е. н., доцент, докторант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

БАЗОВІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. М. Костенко

к. е. н., , асистент кафедри статистики та економічного аналізу Національний університет біоресурсів і природокористування України

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. К. Шапочка

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

В. І. Вороненко

аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНУ СФЕРУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Ю. Скоромна

здобувач, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. О. Саранчук

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА НА ПРИКЛАДІ ШТАТУ АЙОВА, США

Н. В. Алтухова

аспірант, Європейський університет, старший викладач Севастопольської філії Європейського університету

СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РИБНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ

О. Я. Березівська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РОЗМІРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОРЕНДИ

О. П. Дяченко

асистент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський державний аграрний університет

ЛІЗИНГ ЯК СКЛАДОВА ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

О. Р. Оберван

аспірант кафедри економіки України ім. М. Туган-Барановського, Львівський національний університет імені Івана Франка

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

О. А. Слободчикова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця