Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 16, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16

Завантажити журнал №16, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.3

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

О. Ф. Ковалишин

д. е. н., доцент, в.о. професора кафедри земельного кадастру, Львівський національний аграрний університет

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

O. Kovalyshyn

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Acting Professor of the Department of Land Cadaster, Lviv National Agrarian University

LAND CADASTER ACCOUNTING AS AN INFORMATION BASE OF LAND RESOURCES AND LAND USE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.12

К. А. Пріб

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

K. Prib

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing and Business Management, National University "Kyiv-Mohyla Academy"

DEVELOPMENT OF PERSONAL PEASANT FARMS AND ITS INVESTMENT SUPPORT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.18

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

О. В. Ольшанський

д. держ. упр. доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Є. В. Буряк

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

Є. І. Овчаренко

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ: МОДЕЛЮВАННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА БЕЗПЕКОВИХ КОМПОНЕНТ

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Ukraine, Starobilsk

O. Olshanskyi

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine, Severodonetsk

Ie. Buriak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk

Ie. Ovcharenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine, Severodonetsk

STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE FACE OF CHANGING CONSUMER PREFERENCES: MODELING OF GLOBALIZATION AND SECURITY COMPONENTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.26

С. Ф. Яців

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Львівський національний аграрний університет

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

S. Yatsiv

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Lviv National Agrarian University, Dubliany

STATE AND PROSPECTS OF POULTRY DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.34

О. С. Бондар

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

М. І. Трофимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

O. Bondar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies, Belotserkov National Agrarian University, Bila Tserkva

M. Trofymchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies, Belotserkov National Agrarian University, Bila Tserkva

SYSTEMATIC APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT BASED ON BUSINESS PROCESS AUTOMATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.45

О. В. Ролінський

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

Ю. В. Улянич

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. Rolinsky

PhD in Economics, Associate Professor, Uman national university of horticulture

Y. Ulyanich

PhD in Economics, Associate Professor, Uman national university of horticulture

DATA VISUALIZATION AND FINANCIAL SECURITY IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.52

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування,Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

І. М. Макарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

О. В. Перчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

К. В. Авдалян

аспірант 4-го року навчання, кафедра фінансів, обліку і оподаткування,спеціальність 071 Облік і оподаткування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

І. Makarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

O. Perchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

K. Avdalian

Postgraduate student, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

СONSOLIDATIONOF ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON THE ACCOUNTING AND REPORTINGSYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.62

А. Є. Величко

к. е. н., с. н. с., директор, ЗНДЦ "Степагропромпродуктивність"

Р. М. Кухарук

с. н. с., ЗНДЦ "Степагропромпродуктивність"

І. В. Маслова

н. с., ЗНДЦ "Степагропромпродуктивність"

М. В. Пухлякова

с. н. с., НДЦ "Кіровоградагропромпродуктивність"

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

А. Velichko

PhD in Economics, Senior Researcher, Director, Research Center "Stepagropromproductivity"

R. Kuharuk

Senior Researcher, Research Center "Stepagropromproductivity"

I. Maslova

Researcher, Research Center "Stepagropromproductivity"

M. Pukhlyakova

Senior Researcher, Research Center "Kirovogradagropromproductivity"

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.69

Е. А. Каражия

старший викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом,Одеський національний економічний університет

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

E. Karazhia

Senior Lecturer of the Department of Economics, Law and Business Management,Odessa National Economic University

PROCESS-ORIENTED MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет