Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 16, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16

Завантажити журнал №16, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.3

Л. М. Сатир

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Кепко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

Л. І. Стаднік

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

А. О. Шевченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ БІЗНЕС-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian Universit

V. Kepko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

L. Stadnik

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

A. Shevchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

COMMERCIAL ACTIVITY IN THE SYSTEM OF BUSINESS ANALYTICAL SUPPORT OF MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OK THE BASIS OF WHOLESALE AND RETAIL TRADING

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.9

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

К. В. Ткаченко

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Д. М. Микитюк

к. с.-г. н., доцент, НДІ "Украгропромпродуктивність"

А. В. Семисал

НДІ "Украгропромпродуктивність"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian University

A. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

K. Tkachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

D. Mykytyuk

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Scientific Research Institute Ukragropromproduktyvnist

A. Semysal

Research Officer, Scientific Research Institute Ukragropromproduktyvnist

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.15

М. В. Щурик

д. е. н., професор, Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ

З. В. Осипенко

старший викладач кафедри фінансів і обліку, Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ

ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ РЕСУРСИ: ПРІОРИТЕТИ ВИКОРИСТАННЯ Й РОЗВИТКУ

M. Shchuryk

Doctor of Economic Sciences, Professor, King Danylo University, Ivano-Frankivsk

Z. Osypenko

Senior Lecturer, Department of Finance and Accounting, King Danylo University, Ivano-Frankivsk

FOREST RESOURCES: PRIORITIES FOR USE AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.24

І. Б. Яців

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Львівський національний аграрний університет

С. М. Темненко

Львівський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Yatsiv

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-rector for scientific work, Lviv National Agrarian University

S. Temnenko

Lviv National Agrarian University

FORMATION OF FORAGE RESERVE AS A LIVESTOCK DEVELOPMENT FACTOR IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.32

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

K. Utenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and audit, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY MECHANISM OF AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.42

О. Л. Мищишин

аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

ВИДІЛЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ОБУМОВЛЮЮТЬ ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ УТВОРЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРУ

О. Myshchyshyn

Postgraduate student of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

O. Ymelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

IDENTITYING AND GROUPING THE FACTORS THAT DETERMINE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE FORMATION OF A CROSS-BORDER AGRO-INDUSTRIAL CLUSTER

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.50

К. В. Дорожкіна

аспірант відділу інституціонального забезпечення природокористування,Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ, Україна

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЧНИМ ВИРОБНИЦТВОМ НА ПРИКЛАДІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ"

K. Dorozhkina

Postgraduate student of the Department of institutional support for nature management, Institute of Agroecology and Nature Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

MARKETING MANAGEMENT OF ORGANIC PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF CLOSED JOINT-STOCK COMPANY"ZHYTOMYRSKI LASOSCHI"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет