Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 16, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16

Завантажити журнал №16, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.3

Н. П. Новак

д. е. н., начальник, Новотроїцька державна податкова інспекція Генічеського управління Головного управління ДФС у Херсонській області

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ

N. Novak

Doctor of Economic Sciences, Head, Novotroitsk state tax Inspectorate of the Genichesky Department of The main Department of DFS in the Kherson region

SOLVING THE PROBLEMS OF TAXATION OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES TO ENSURE THEIR ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.8

А. А. Роскладка

д. е. н., професор, завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. О. Роскладка

д. е. н., доцент, професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. В. Поплавський

магістр з економічної кібернетики,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

A. Roskladka

Doctor of Science, Professor, Chief of Cybernetics and System Analysis Department,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

N. Roskladka

Doctor of Science, Associate Professor, Professor of Tourism and Recreation Department,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

O. Poplavskyi

master of Economic Cybernetics,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

COMPUTER MODELING OF THE PRICING PROCESS IN THE SUGAR PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.18

О. П. Яремко

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ, ПРОБЛЕМИ ЛІСУ І ЛІСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Yaremko

PhD in Economics, Institute of Agroecology and Environmental Management of NААS, Kyiv

CLASSIFICATION OF TYPES OF TARGETED LAND USE, PROBLEMS OF FOREST AND FORESTRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.25

Н. Я. Пітель

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Pitel

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management, Uman National University of Horticulture

PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE EXPORT-ORIENTED ACTIVITY OF THE UKRAINIAN AGRARIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.35

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

V. Koroviy

PhD in Economics, Assistant professor, Doctoral student at the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STATE FINANCIAL REGULATION IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.44

М. Б. Кулинич

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ПОТЕНЦІЙНІ ВИГОДИ І НЕБЕЗПЕКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

M. Kulynych

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Auditing Lesya Ukrainka Eastern Europen National University

POTENTIAL BENEFITS AND HAZARDS OF DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.51

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ ОБЛІКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. Podolianchuk

PhD in Economics, associate professor, Head of Accounting and Taxation in Economics DepartmentVinnytsia National Agrarian University

THE ESSENCE AND BASIS OF ORGANIC PRODUCT ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.58

О. М. Маценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

І. В. Торба

аспірант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

Є. В. Хілько

аспірант кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

О. О. Татарко

менеджер з продаж навігаційних систем ТОВ "Агротек"

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ РЕКЛЕЙМІНГУ СТІЧНИХ ВОД НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

O. Matsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

I. Torba,

postgraduate student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

Ye. Khilko

postgraduate student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

O. Tatarko

navigation Systems Sales Manager of Agrotech LLC

ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECT OF WASTEWATER RECLAIMING AT ENTERPRISES OF THE UKRAINIAN

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.67

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Koziar

postgraduate student, Vinnytskuy National Agrarian University

METHODICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.76

Н. Бшарат

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Bsharat

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF EVALUATION OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF THE POTENTIAL OF COMPETITIVENESS OF THE TRADING ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет