Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 16, 2015

Завантажити журнал №16, 2015

Є. М. Кирилюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ НАПОВНЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ

Y. Kyryliuk

Dr. Sc. (Economics), Professor of economic theory, innovation and international economics department Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University, Cherkasy, Ukraine

MODERN CONCEPTS OF FILLING AGRI-FOOD MARKET AND SOLVING THE FOOD PROBLEM

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

N. Novikova

PhD, Associate Professor Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THE INFLUENCE OF ECONOMIC INTERESTS ON EXPANDED REPRODUCTION IN AGRICULTURE

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

КЛAСТEPИЗAЦIЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПIДПPИЄМНИЦЬКOЇ ДIЯЛЬНOСТI В AГPAPНIЙ СФEPI

A. Zhigir

k.e.n., associate professor of department of economic cybernetics and finances of the Berdyansk state pedagogical university, c. Berdyansk

A CLUSTERIZATION AS A MECHANISM OF INCREASING THE EFFICIENCY OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE AGRARIAN INDUSTRY

І. М. Паска

д. е. н., Білоцерківський національний аграрний університет

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Paska

Dr of Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

TRANSACTION COSTS AND THEIR IMPACT ON THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інституту менеджменту Тернопільського національний економічний університет

МЕХАНІЗМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

THE MECHANISM OF PROJECT MANAGEMENT OF ENERGY EFFICIENCY AT THE REGIONAL LEVEL

О. В. Корнієцький

к. е. н., декан, Миколаївський факультет Морського та річкового транспорту, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПРОСТОРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

A. Kornietskiy

candidate of economical science, the dean of the department of sea and river transport, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich-Sagaydachnyi, Mykolaiv

FORMATION OF REGIONAL TRANSPORT LOGISTICS SYSTEMS UNDER SPATIAL ECONOMIC TRANSFORMATION

В. Є. Скоцик

к. с.-г. н.

Л. М. Сатир

д. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

V. Skotsyk

candidate of agricultural sciences

L. Satyr

Ph. D, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF FORMATION OF REPAIR AND MAINTENANCE OF AGRICULTURAL MACHINERY

Т. В. Пуліна

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Запорізький національний технічнийуніверситет, м. Запоріжжя

О. В. Коротунова

к. т. н., доцент, доцент кафедри прикладної математики, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Д. С. Адріковський

магістрант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

T. Pulina

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, professor of Department of management. Zaporozhye national technical university (Zaporizhzhya)

O. Korotunova

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Applied Mathematics Zaporizhzhya National Technical University (Zaporizhzhya)

D. Adrikovsky

the undergraduate of Department of management. Zaporozhye national technical university (Zaporizhzhya)

DETERMINATION OF THE INTEGRAL INDEX OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE METALLURGICAL COMPLEX OF ZAPOROZHYE REGION

К. В. Долинський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВІТЧИЗНЯНИЙ СТАН СТАТИСТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

K. Dolynskyi

postgraduate student, Kyiv Taras Shevchenko national university, Kyiv

NATIONAL STATUS OF AGRICULTURAL TERRITORIES STATISTICAL SYSTEM: CURRENT ISSUES

О. М. Рехтета

викладач кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

A. Rehteta

lecturer of the Department of Finance and credit of the V. A. Sukhomlinsky Nikolaev national University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

І. В. Лінтур

к. е. н., доцент кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

I. Lintur

c. of e. s., associate professor, Mukachevo State University

TENDENCIES OF BANK SUPERVISION AND REGULATION DEVELOPMENT IN UKRAINE AND THE WORLD

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет