EnglishНа русском

Агросвіт № 16, 2015

Завантажити журнал №16, 2015

Є. М. Кирилюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ НАПОВНЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ

Y. Kyryliuk

Dr. Sc. (Economics), Professor of economic theory, innovation and international economics department Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University, Cherkasy, Ukraine

MODERN CONCEPTS OF FILLING AGRI-FOOD MARKET AND SOLVING THE FOOD PROBLEM

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

N. Novikova

PhD, Associate Professor Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THE INFLUENCE OF ECONOMIC INTERESTS ON EXPANDED REPRODUCTION IN AGRICULTURE

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

КЛAСТEPИЗAЦIЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПIДПPИЄМНИЦЬКOЇ ДIЯЛЬНOСТI В AГPAPНIЙ СФEPI

A. Zhigir

k.e.n., associate professor of department of economic cybernetics and finances of the Berdyansk state pedagogical university, c. Berdyansk

A CLUSTERIZATION AS A MECHANISM OF INCREASING THE EFFICIENCY OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE AGRARIAN INDUSTRY

І. М. Паска

д. е. н., Білоцерківський національний аграрний університет

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Paska

Dr of Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

TRANSACTION COSTS AND THEIR IMPACT ON THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інституту менеджменту Тернопільського національний економічний університет

МЕХАНІЗМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

THE MECHANISM OF PROJECT MANAGEMENT OF ENERGY EFFICIENCY AT THE REGIONAL LEVEL

О. В. Корнієцький

к. е. н., декан, Миколаївський факультет Морського та річкового транспорту, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПРОСТОРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

A. Kornietskiy

candidate of economical science, the dean of the department of sea and river transport, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich-Sagaydachnyi, Mykolaiv

FORMATION OF REGIONAL TRANSPORT LOGISTICS SYSTEMS UNDER SPATIAL ECONOMIC TRANSFORMATION

В. Є. Скоцик

к. с.-г. н.

Л. М. Сатир

д. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

V. Skotsyk

candidate of agricultural sciences

L. Satyr

Ph. D, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF FORMATION OF REPAIR AND MAINTENANCE OF AGRICULTURAL MACHINERY

Т. В. Пуліна

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Запорізький національний технічнийуніверситет, м. Запоріжжя

О. В. Коротунова

к. т. н., доцент, доцент кафедри прикладної математики, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Д. С. Адріковський

магістрант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

T. Pulina

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, professor of Department of management. Zaporozhye national technical university (Zaporizhzhya)

O. Korotunova

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Applied Mathematics Zaporizhzhya National Technical University (Zaporizhzhya)

D. Adrikovsky

the undergraduate of Department of management. Zaporozhye national technical university (Zaporizhzhya)

DETERMINATION OF THE INTEGRAL INDEX OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE METALLURGICAL COMPLEX OF ZAPOROZHYE REGION

К. В. Долинський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВІТЧИЗНЯНИЙ СТАН СТАТИСТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

K. Dolynskyi

postgraduate student, Kyiv Taras Shevchenko national university, Kyiv

NATIONAL STATUS OF AGRICULTURAL TERRITORIES STATISTICAL SYSTEM: CURRENT ISSUES

О. М. Рехтета

викладач кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

A. Rehteta

lecturer of the Department of Finance and credit of the V. A. Sukhomlinsky Nikolaev national University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

І. В. Лінтур

к. е. н., доцент кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

I. Lintur

c. of e. s., associate professor, Mukachevo State University

TENDENCIES OF BANK SUPERVISION AND REGULATION DEVELOPMENT IN UKRAINE AND THE WORLD

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця