Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 16, 2013

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. В. Нагорний

провідний економіст планово-фінансового відділу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Ermakov

PhD Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

V. Nagorny

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

TO THE OPTIMIZE PROBLEM OF USING PRODUCTION POTENTIAL FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Б. Б. Семак

д. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

РОСЛИННА ТЕКСТИЛЬНА СИРОВИНА: ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

B. Semak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

VEGETABLE TEXTILE RAW MATERIAL: THE PROBLEMS OF ITS EFFICIENT USE

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент каф. економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

CONCEPTUAL BASES OF CO-OPERATION OF PARTICIPANTS OF INVESTMENT PROCESSES IN AGRARIAN SECTOR

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

G. Pavlova

Ph. D., Associate Professor, Director of Education and Research Institute of Economics, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

CONCEPTUAL STATEMENTS OF STATE REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR

В. В. Тарасова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства, Житомирський національний агроекологічний університет

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА СТАН ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

V. Tarasova

Dr. of Science in Economics, associate professor, professor of environmental economics and management of forestry, Zhytomyr National Agroecological University

THE IMPACT OF AIR POLLUTION ON THE HEALTH OF THE POPULATION

Ю. Я. Лузан

д. е. н., доцент, Національний Науковий Центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

Н. П. Стецюра

аспірант, Національний Науковий Центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ "ВЛАСНІСТЬ"

Yu Luzan

PhD, Associate Professor, National Science Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

N. Stetsyura

graduate student, National Science Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF "PROPERTY"

Ю. В. Біляк

к. е. н., ст.викладач кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ В СУЧАСНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ: МЕТОДИКА РОЗПІЗНАННЯ

Y. Biliak

PhD, Senior Lecturer Department of Management, NUBiP

CORPORATE CONFLICTS IN STOCK COMPANY PRESENT: RECOGNITION METHOD

Н. М. Исмаилов

доктор философии по экономике, доцент кафедры "Экономический анализ и аудит", Азербайджанский Государственный Экономический Университет

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

N. Ismailov

Ph.D. of economics, Associate professor of "Economic analysis and audit", Azerbaijan State Economic University

CONTENT AND GENERAL PROCEDURES FOR ACCOUNTING AND ANALYSIS OF RESULTS OF OPERATIONS IN THE CURRENT CONDITIONS

В. С. Славін

аспірант, Кам'янець-Подільський державний аграрно-технічний університет

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНОГО СЕКТОРА

V. Slavin

Postgraduate, Kamenetz-Podolsk Agricultural and Technical State University

DEVELOPMENT ACTIVITIES INCREASE OF AGRICULTURAL SECTOR INVESTMENT ACTIVITIES

А. М. Пужай-Череда

аспірант, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

A. Puzhay-Herеdа

graduate student, Berdyansk University of Management and Business, Berdyansk

EFFICIENT USE OF WORKING CAPITAL FARMS: MANAGEMENT ASPECT

У. П. Бабкевич

аспірант кафедри економіки і менеджменту лісових підприємств, Національний лісотехнічний університет України, головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Львівській області

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТІВ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СПРИЯЄ ПАРНИКОВОПОГЛИНАЮЧІЙ СПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

U. Babkevych

Postgraduate student of economics and management of forest enterprises department, National Forestry University of Ukraine, Chief Specialist of the instrumental and laboratory control department, State Environmental Inspectorate in Lviv region

THEORETICAL JUSTIFICATION OF FOREST POLICY INSTRUMENTS TO STIMULATE INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITY THAT CONTRIBUTES CAPACITY OF FOREST ECOSYSTEMS TO ABSORB GREENHOUSE GASES

С. І. Камінський

аспірант кафедри економіки і фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

S. Kaminskiy

post-graduate student of economics and finance companies department, Kyiv National University of Trade and Economics

SIMULATION OF OPTIMAL CREDIT POLICY OF THE TRADE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет