EnglishНа русском

Агросвіт № 16, 2012

О. М. Одінцов

к. е. н., Черкаський державний технологічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНОГО АПК НА ОСНОВІ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

А. І. Карпук

к. е. н., доцент кафедри лісового менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Т. Є. Зінченко

к. с.-г. н., доцент кафедри землеустрою та кадастру, Одеська державна академія будівництва та архітектури

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Т. Ю. Андросович

к. е. н., асистент кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

О. В. Ареф'єва

д. е. н., професор, декан факультету економіки і підприємництва, Інститут економіки та менеджменту НАУ

Н. Ю. Соломіна

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

О. В. Гринько

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

А. П. Миргородська

аспірант, Європейський університет, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. І. Марчин

здобувач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. О. Кузоваткін

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

О. В. Нечипорук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О. Я. Березівська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Л. І. Стешенко

аспірант, Національний університет харчових технологій м. Київ

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

І. І. Сергійчук

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ РОЗВИТКУ МАСШТАБУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця