Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 15-16, 2018

Завантажити журнал №15-16, 2018

А. І. Лівінський

канд. с.-г. наук, доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЇХ РЕНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

A. Lіvinsky

сand. s.-g. sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

FEATURES OF FARMING COMPANIES IN UKRAINE AND THEIR RENOVATION DEVELOPMENT

А. Ю. Гладченко

к. е. н., докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

A. Gladchenko

postdoctoral student, National University of Water and Environmental Engineering

APPRECIATION THE ATTRACTION OF NATIONAL MARKETS OF GOODS AND SERVICES FOR THE ACTIVITIES OF CORPORATIONS

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

С. Ф. Цуркан

викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

S. Tsurkan

lecturer at the Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

NON-OBSERVED ECONOMICS AS A FACTOR OF INSTITUTIONAL MODERNIZATION OF AGRARIAN SPHERE IN UKRAINE

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Г. А. Ткаченко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

РЕІНЖИНІРИНГ — ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

N. Demchuk

Doctor of Economic Sciences, professor, Professor of the Department of Finance and Banking Dnipro State Agrarian and Economic University

H. Tkachenko

Postgraduate student of the department of management and law Dnipro State Agrarian and Economic University

REENGINEERING — AN INNOVATIVE TOOL FOR RESTRUCTURING MANAGEMENT DECISIONS

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

N. Patyka

PhD (Econ.), Docent, DSc candidate at National Research Centre "Institute of Agricultural Economics"

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S AGRICULTURE

Є. В. Милованов

к. е. н., Голова Правління Федерації органічного руху України, м. Київ

НАУКОВО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

E. Milovanov

PhD, President of the Organic Federation of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ASPECTS OF THE ORGANIC PRODUCTION DEVELOPMENT

В. А. Чудовська

к. е. н., старший науковий співробітник лабораторії збалансованого природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

V. Chudovska

PhD in Economics, Senior Research Fellow of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv

INNOVATION AND INVESTMENT ASPECTS OF STATE REGULATION OF ECOSAFETY AGRICULTURE

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна

С. В. Плигун

магістр, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

I. Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Kharkiv, Ukraine

S. Plihun

master of science, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Kharkiv, Ukraine

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE CONJUNCTURE AGRICULTURAL MARKET RESEARCH IN UKRAINE

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет

В. В. Газієва

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет

ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА ЕФЕКТ ЗМІН В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПАТ "МЕТАБАНК"

О. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair, Zaporozhye National Technical University

V. Gazieva

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

MAIN ACCOUNTING ESTIMATES AND EFFECT OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES OF METABANK

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

REGIONAL PRIORITIES OF INVESTMENT SUPPORT FOR FOOD PRODUCTION AND PROCESSING INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF THEIR INTEGRATED DEVELOPMENT

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

К. В. Буйда

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО СЕКТОРА

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

K. Buida

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

DIVERSIFICATION OF SOURCES OF FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT FOR MODERNIZATION AND RECONSTRUCTION PROJECTS OF THE PRODUCTION AND TECHNICAL FACILITIES OF NATURAL RESOURCES FIELD'S ENTERPRISES

В. М. Жук

академік НААН, доктор економічних наук, професор

Ю. О. Лупенко

академік НААН, доктор економічних наук, професор

КНИГА ПРО УКРАЇНУ З Л. КУЧМОЮ І «БЕЗ»?

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет