Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 15-16, 2017

О. І. Шкуратов

д. е. н., с. н. с., заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

O. Shkuratov

Doctor of Economics, Senior Research Fellow, Deputy Director for Research and Innovation Development, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

THE ESSENCE OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY: THEORETICAL APPROACHES

Р. І. Буряк

д. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Б. О. Аврамчук

аспірант, асистент кафедри геодезії та картографії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СУЧАСНА МЕТОДИКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ РЕНТНОГО ДОХОДУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

R. Buryak

Doctor of Economics, Associate Professor of the Marketing and International Trade Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

B. Avramchuk

Ph.D.-student, Assistant of the Geodesy and Cartography Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

MODERN METHOD OF CAPITALIZATION OF RENT INCOME IN AGRICULTURE OF UKRAINE

О. П. Славкова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Сумський національний аграрний університет

Л. І. Калачевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

O. Slavkova

Ph.D., Professor, Head of Accounting department, Sumy National Agrarian University

L. Kalachevska

Ph.D., associate professor, assistant professor of management of foreign trade and European integration, Sumy National Agrarian University

COOPERATION IN AGRICULTURE AS A MECHANISM OF STIMULATION FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

І. Т. Слюсар

д. с.-г. н., професор, головний науковий співробітник, ННЦ "Інститут землеробства НААН", смт. Чабани

А. М. Ткаченко

науковий співробітник, ННЦ "Інститут землеробства НААН", смт. Чабани

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ З ВЕРБИ

I. Slyusar

Doctor of Agricultural Sciences, professor, main research scientist, NSC "Institute of Agriculture of NAAS", Chabany

A. Tkachenko

Research scientist, NSC "Institute of Agriculture of NAAS", Chabany

ECONOMIC ASPECTS OF OBTAINING WILLOW BIOMASS

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ СЛУЖБ НА РИНКУ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL INFORMATION AND CONSULTING SERVICES IN THE MARKET OF ADVISORY SERVICES

А. В. Вдовиченко

к. с.-г. н., директор ДП "Дослідне господарство "Сквирське" ІАП НААН", м. Сквира, Київська обл.

РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ ПРИРОДОГОСПОДАРЮВАННЯ

A. Vdovichenko

Candidate of Agricultural Sciences, director, DP DG "Skvirske" ІAP NAAS, Skvira, Ukraine

THE ROLE OF ORGANIC AGRICULTURE IN THE SYSTEM OF NATURE MANAGEMENT

Н. М. Малініна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

НАПРЯМИ ВПОРЯДКУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

N. Malinina

PhD, Associate Professor of Department of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

DIRECTIONS OF STREAMLINING THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN AGRICULTURE

О. А. Горлачук

к. е. н., с. н. с., Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

М. А. Горлачук

к. е. н., доцент, с. н. с., докторант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИНКУ: РЕГІОНАЛЬНА ВАРТІСТЬ І РЕНТА

O. Gorlachuk

PhD in Economics, sr. researcher, Ternopil national economic university, Ternopil

M. Gorlachuk

PhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher, doctoral candidate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil

METHODOLOGICAL RESEARCH PROBLEMS OF THE REGIONAL PRICING IN THE MARKET CONDITIONS: REGIONAL VALUE AND RENT

А. О. Гуторов

к. е. н., с. н. с., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України, м. Київ

ТЕЗАУРУС ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

А. Hutorov

Ph.D. in Economics, Senior Scientific Researcher, Doctoral Student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics" of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

THE THESAURUS OF FORMS OF THE INTEGRATION RELATIONS' REALIZATION IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

В. І. Лазаренко

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

V. Lazarenko

postgraduate, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kiev

METHODICAL SUPPORT OF MARKETING RESEARCH IN THE SYSTEM OF ECOLOGICAL MARKETING

Е. С. Нигматова

аспирант, Луганский национальный аграрный университет, г. Харьков

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Y. Nigmatova

PhD student, Lugansk National Agrarian University

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS MARKET

Т. С. Миклуш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ЛІСОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ РЕГІОНАХ: ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕХАНІЗМИ

T. Myklush

postgraduate student, the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INTEGRATED NATURE MANAGEMENT IN HIGHLY-FORESTED REGIONS: PRECONDITIONS AND MECHANISMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет