Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 15-16, 2016

Завантажити журнал №15-16, 2016

І. Б. Яців

д. е. н., доцент, в. о. професора кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

I. Yatsiv

Doctor of Economics, Acting professors of the Department of statistic and analysis, Lviv National Agrarian University, Dubliany

THE FORMATION OF THE ANIMAL PRODUCTS EXPORT BY UKRAINIAN ENTERPRISES

Л. М. Задорожна

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРСАЙТ — ПРОГНОЗОВАНЕ МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ

L. Zadorozhna

Ph.D., Senior Lecturer, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University

FORSYTH — THE FORECAST OF FUTURE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AGRARIAN SECTOR

А. О. Гуторов

к. е. н., с. н. с., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНТРАКТАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

А. Gutorov

Ph.D. in Economics, Senior Scientific Researcher, Doctoral Student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics" of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR CONTACTING IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

І. А. Ажаман

к. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

М. В. Гронська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

I. Azhaman

PhD, Associate Professor, manager of Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

M. Gronskaya

PhD, Associate Professor of Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

REGIONAL ASPECTS OF THE CONSTRUCTION OF CROP IN THE RURAL AREAS OF UKRAINE

С. М. Безродна

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

В. О. Лаготюк

асистент кафедри економіки підприємства, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ВПЛИВ ЯКОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Bezrodna

Ph. D. in Economics, assistant Professor, Department of business Economics, Bukovyna state University of Finance and Economics, Chernivtsi

V. Lagotiuk

assistant Professor, Department of business Economics, Bukovyna state University of Finance and Economics, Chernivtsi

THE IMPACT QUALITY TO COMPETITIVENESS OF PRODUCTION AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. А. Сопілко

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ДІЄВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and audit" Zaporozhye National Technical University

O. Sopilko

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

STATE FINANCIAL CONTROL AS AN IMPORTANT FACTOR OF ACCOUNTING AND ANALYSIS' EFFECTIVENESS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

Г. В. Шевчук

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ

A. Shevchuk

post-graduate student, VNAU

THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE FUNCTIONING IN FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY, ITS CONSTITUENT ELEMENTS

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Д. В. Малюченко

здобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

O. Zorya

сand. sc. (soz.), assistant professor of department of "Accounting and audit " , Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

D. Malyuchenko

Seeker of a higher education qualification level "master", Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

ACCOUNTING AND ANALYTSCAL SUPPORT FOR FINANCIAL MONITORING IN BANKING INSTITUTIONS

Е. В. Юрчак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ УСПІШНОСТІ БРЕНДІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

E. Yurchak

postgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

METHOD COMPREHENSIVE ASSESSMENT THE DEGREE OF SUCCESS BRANDS BY INSTITUTIONS RESTAURANTS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет