EnglishНа русском

Агросвіт № 15-16, 2016

Завантажити журнал №15-16, 2016

І. Б. Яців

д. е. н., доцент, в. о. професора кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

I. Yatsiv

Doctor of Economics, Acting professors of the Department of statistic and analysis, Lviv National Agrarian University, Dubliany

THE FORMATION OF THE ANIMAL PRODUCTS EXPORT BY UKRAINIAN ENTERPRISES

Л. М. Задорожна

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРСАЙТ — ПРОГНОЗОВАНЕ МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ

L. Zadorozhna

Ph.D., Senior Lecturer, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University

FORSYTH — THE FORECAST OF FUTURE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AGRARIAN SECTOR

А. О. Гуторов

к. е. н., с. н. с., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНТРАКТАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

А. Gutorov

Ph.D. in Economics, Senior Scientific Researcher, Doctoral Student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics" of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR CONTACTING IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

І. А. Ажаман

к. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

М. В. Гронська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

I. Azhaman

PhD, Associate Professor, manager of Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

M. Gronskaya

PhD, Associate Professor of Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

REGIONAL ASPECTS OF THE CONSTRUCTION OF CROP IN THE RURAL AREAS OF UKRAINE

С. М. Безродна

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

В. О. Лаготюк

асистент кафедри економіки підприємства, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ВПЛИВ ЯКОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Bezrodna

Ph. D. in Economics, assistant Professor, Department of business Economics, Bukovyna state University of Finance and Economics, Chernivtsi

V. Lagotiuk

assistant Professor, Department of business Economics, Bukovyna state University of Finance and Economics, Chernivtsi

THE IMPACT QUALITY TO COMPETITIVENESS OF PRODUCTION AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. А. Сопілко

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ДІЄВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and audit" Zaporozhye National Technical University

O. Sopilko

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

STATE FINANCIAL CONTROL AS AN IMPORTANT FACTOR OF ACCOUNTING AND ANALYSIS' EFFECTIVENESS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

Г. В. Шевчук

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ

A. Shevchuk

post-graduate student, VNAU

THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE FUNCTIONING IN FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY, ITS CONSTITUENT ELEMENTS

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Д. В. Малюченко

здобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

O. Zorya

сand. sc. (soz.), assistant professor of department of "Accounting and audit " , Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

D. Malyuchenko

Seeker of a higher education qualification level "master", Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

ACCOUNTING AND ANALYTSCAL SUPPORT FOR FINANCIAL MONITORING IN BANKING INSTITUTIONS

Е. В. Юрчак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ УСПІШНОСТІ БРЕНДІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

E. Yurchak

postgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

METHOD COMPREHENSIVE ASSESSMENT THE DEGREE OF SUCCESS BRANDS BY INSTITUTIONS RESTAURANTS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця