Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 15, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15

Завантажити журнал №15, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.3

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

Ю. Л. Скляр

к. б. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ: ПОНЯТІЙНИЙ БАЗИС У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

T. Priadka

PhD in Economics, Head of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

Yu. Skliar

PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

TERRITORIAL-SPATIAL PLANNING OF LAND USE IN UKRAINE: CONCEPTUAL BASIS IN THE CONTEXT OF VITAL ACTIVITY SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.14

О. М. Ложачевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

В. Є. Сафонова

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Т. А. Навроцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

O. Lozhachevska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

V. Safonova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Enterprise, Trade and Stock Exchange, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

T. Navrotska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

MANAGEMENT OF INNOVATIVE ECONOMY: STRATEGIC APPROACHES TO BUSINESS PROCESSES, PERSONNEL MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.20

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

О. І. Слободенюк

к. б. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. М. Присяжнюк

к. вет. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

В. О. Соколовський

магістр, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Slobodeniuk

PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Prysiazhniuk

PhD in Veterinary Sciences, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Sokolovsky

Master's student, Bila Tserkva National Agrarian University

ТHEORETICAL PRINCIPLES OF ECOLOGICAL ACCOUNTING DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.29

В. П. Горин

Західноукраїнський національний університет

В. М. Булавинець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. ЮріяЗахідноукраїнський національний університет

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Horyn

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the S. I. Yuriy Department of Finance, West Ukrainian National University

V. Bulavynets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the S. I. Yuriy Department of Finance, West Ukrainian National University

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS AN INSTRUMENT OF DIVERSIFICATION OF SOCIAL POLICY FINANCING

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.36

В. В. Дранус

к. е. н., доцент (б в. з.) кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Л. С. Дранус

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА ПРИ РОЗРОБЦІ БЮДЖЕТУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. Dranus

PhD in Economics, Associate Professor, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

L. Dranus

PhD in Economics, Associate Professor, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

MARKETING COMPONENT IN THE DEVELOPMENT OF THE BUDGET OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.44

М. В. Грабар

к. е. н., доцент кафедри туризму, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

М. Ю. Кашка

к. і. н., доцент кафедри туризму, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

О. В. Пригара

к. б. н., доцент кафедри туризму, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА ПРАКТИЦІ

M. Hrabar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism, Uzhhorod National University

M. Kashka

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism, Uzhhorod National University

O. Pryhara

PhD in Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism, Uzhhorod National University

METHODS OF USING MEDICAL AND HEALTH TOURISM IN PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.51

Е. Н. Симонян

к. с.-г. н., в. о. директора, Луганський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

М. О. Яндола

науковий співробітник, Луганський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

E. Simonyan

PhD in Agricultural Sciences, Director, Luhansk Research Center for the Productivity of the Agro-Industrial Complex

M. Yandola

Researcher, Luhansk Research Center for the Productivity of the Agroindustrial Complex

DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION IN LUGANSK REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет