Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 15, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15

Завантажити журнал №15, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.4

А. М. Рокочинський

д. т. н., професор, професор кафедри водної інженерії та водних технологій, Національний університет водного господарства та природокористування

П. П. Волк

к. т. н., докторант кафедри водної інженерії та водних технологій, Національний університет водного господарства та природокористування

О. В. Тихенко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. А. Фроленкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування

С. В. Шалай

к. т. н., доцент, доцент кафедри водної інженерії та водних технологій, Національний університет водного господарства та природокористування

Р. В. Тихенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Національний університет біоресурсів і природокористування України

БОНІТУВАННЯ ГРУНТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

A. Rokochinskiy

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Water Engineering and Water Technologies, National University of Water and Environmental Engineering

P. Volk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Water Engineering and Water Technologies, National University of Water and Environmental Engineering

O. Tykhenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Land Cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Frolenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National University of Water and Environmental Engineering

S. Shalai

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Water Engineering and Water Technologies, National University of Water and Environmental Engineering

R. Tykhenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Land Resources, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SOIL APPRAISAL AS A BASIS OF FORMATION COSTS OF DRAINED LANDS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.11

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

В. В. Ярмоленко

асистент кафедри економіки та фінансів, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

О. О. Синенко

голова ПСП "Батьківщина"

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОБІЗНЕСУ

N. Tanklevskaya

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian University

V. Yarmolenko

Assistant Professor of Economics and Finance, Kherson State Agrarian University

O. Sinenko

MODERNIZATION OF THE FINANCIAL MECHANISM IN THE FIELD OF REGIONAL AGROBUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.18

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, проректор з наукової та інноваційної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ — ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Vice-Rector for Scientific and Innovative Activities, Vinnytsia National Agrarian University

BIOGAS PRODUCTION IN THE AGRICULTURAL SECTOR — THE WAY TO INCREASE ENERGY INDEPENDENCE AND SOIL FERTILITY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.30

С. Л. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. П. Сидор

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

S. Koval

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor, Department of Finance the name of S. I. Yuriy, Ternopil National University of Economics, Ternopil

I. Sydor

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor, Department of Finance the name of S. I. Yuriy, Ternopil National University of Economics, Ternopil

FINANCIAL PROVISION OF BANKING SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.36

Г. Л. Чміль

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

H. Chmil

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Commercial Activities, Kharkiv State University of Food Technology and Trade

FACTOR ANALYSIS OF THE EMPLOYEE COMPENSATION FUND OF A HOSPITALITY INDUSTRY COMPANY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.41

Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗІ СТВОРЕННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ

L. Boiko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

PRIORITIES OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT WITH THE CREATION OF INNOVATIVE PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.48

Г. О. Прунцева

к. е. н, докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки", керівник ГО "Інституціональні реформи"

АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

G. Pruntseva

PhD in Economics, Doctoral candidate, NNC "Institute of agrarian economy", head PO "Institutional reforms"

ANALYSIS OF AGRICULTURAL ACTIVITY OF HOUSEHOLDS AS A COMPONENT OF FOOD SECURITY SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.54

І. В. Первуляк

магістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Є. В. Скляр

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ЧЕРЕЗ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

I. Pervuliak

Master student of the Department of business, trade and stock exchanges, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Ye. Skljar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of business, trade and stock exchanges, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL RESULT THROUGH COST MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.60

В. Ю. Кузіна

аспірант кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва,Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

СОРТ — НАЙРЕЗУЛЬТАТИВНІШИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ

V. Kuzina

Postgraduate student of the Department of Marketing, Entrepreneurship and Production Organization,Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Ukraine

VARIETY IS THE MOST EFFECTIVE MEANS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF BREWERY BARLEY PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.67

А. С. Лесюк

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії,Полтавська державна аграрна академія

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

A. Lesyuk

Сandidate for a degree, Poltava State Agrarian Academy

ASSESSMENT OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.74

В. С. Лесюк

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Полтавська державна аграрна академія

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Lesyuk

Graduate student, Poltava State Agrarian Academy

MANAGEMENT OF THE EFFICIENCY OF USING THE MACHINE AND TRACTOR FLEET OF AGRARIAN ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет