Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 15, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15

Завантажити журнал №15, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.3

В. А. Ткачук

д. е. н., професор кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОДОСТАТНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Department of Labor Economics and Social Development of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

SOCIO-ECONOMIC FRAMEWORKS OF PROVIDING THE SELF-DETERMINATION OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.9

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

STRUCTURAL DISPROPORTIONS OF THE UKRAINE'S NATIONAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF POSTINDUSTRIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.14

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОЦІНКА ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

EVALUATION AND IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.20

М. В. Гаман

д. держ. упр., професор, професор кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України

І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Haman

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

I. Tubolets

PhD in Economics, Associate Professor, Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

NECESSITY OF ACTIVATION OF INNOVATIVE APPROACHES IN THE MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF TOURIST ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.25

О. Л. Шевцова

здобувач, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

Ю. О. Сологуб

к. е. н., науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО БРОЙЛЕРНОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Shevtsova

applicant, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Yu. Solohub

PhD in Economics, researcher, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF MODERN BROILER PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.32

С. В. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництва,Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ

ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ

S. Shulha

PhD in Economics, Аssociate professor, Аssociate professor of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ASSESSMENT OF THE APARTMENT AND TRENDS DEVELOPMENT OF THE AUDIT SERVICE MARKET: METHODOLOGY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.39

О. Ю. Репілевська

аспірант, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

O. Repilevska

postgraduate, SHEI "Kherson State Agrarian University", Kherson

INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL SERVICING COOPERATIVES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.45

М. В. Ляшенко

аспірант відділу земельних відносин та природокористування,Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

M. Liashenko

postgraduate student of the Department of Land Relations and Nature Management, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

INNOVATIVE APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF STRATEGY OF ENVIRONMENTALLY SOUND LIVESTOCK DEVELOPMENT (INTERNATIONAL ASPECT)

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.51

О. В. Дмитрик

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

O. Dmytryk

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

THEORETICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF AGRICULTURAL PRODUCTIVE EFFICIENCY IN THE FARM HOUSEHOLDS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет