EnglishНа русском

Агросвіт № 15, 2015

Завантажити журнал №15, 2015

І. С. Єремєєв

д. т. н., професор, Національний технічний університет України "КПІ"

С. В. Марчук

старший викладач кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЛІГОНІВ ТПВ НА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

I. Yeremeyev

Sc Dr, prof. National Technical University "Kyiv Polytechnic Institute"

S. Marchuk

senior lecturer in management Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF POLYGONS MUNICIPAL SOLID WASTE ON AGRICULTURAL LAND

Н. П. Чорна

д. е. н., доцент кафедри економіки, організації і планування в АПК, Тернопільський національний економічний університет

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ІМПЕРАТИВ САМОЗАБЕЗПЕЧУЮЧОГО РОЗВИТКУ

N. Chorna

Doctor of Economics Associate Professor of Economics, organization and planning in agriculture

UKRAINE FOOD SECURITY WELL AS THE IMPERATIVE OF PROVIDING

Р. С. Чорний

д. е. н., доцент кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ТЕХНОПОЛІСИ ЯК ЕФЕКТИВНА ПРОСТОРОВА ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

R. Chorny

Doctor of Economics, Assistant Professor of general economic sciences and humanities

TECHNOPOLIS HOW EFFECTIVE SPATIAL FORM OF INNOVATIVE LABOR POTENTIAL IN UKRAINE

В. М. Фурман

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Н. В. Зачосова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУЧАСНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

V. Furman

Doctor of Economics, associate professor, Professor of Management and Economic Security Department, Cherkasy National University of Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

N. Zachosova

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, the Eastern University of Economics and Management, Cherkasy

THE FEATURES OF MODERN INSURANCE COMPANIES AS ONE OF THE TYPE OF FINANCIAL INSTITUTIONS ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

О. В. Бербенець

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

О. Berbenets

Ph.D (Economics), Associate Professor of management organizations, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk

MAIN TRENDS AND CONSEQUENCES OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION

Н. М. Тимченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та морського права, Херсонська державна морська академія

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ КУРОРТІВ

N. Tymchenko

Ph.D., Associate Professor of Subdepartment for Economics and Maritime Law, Kherson State Maritime Academy

EVALUATION OF TRANSPORT ENTERPRISES PERFORMANCE FOR DEVELOPMENT OF RESORT INFRASTRUCTURE

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу економічних досліджень, Інститут продовольчих ресурсів НААН України, м. Київ

НОВІ РИНКИ ЯК НАСЛІДОК СЬОГОЧАСНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research, Institute of Food Resources, Kyiv, Ukraine

NEW MARKETS AS A CONSEQUENCE OF MODERN SOCIETY'S NEEDS

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

G. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

FORMATION MODEL REGULATION ECONOMICS DEVELOPMENT

О. М. Вініченко

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДИ ТА СУТНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

CHARACTERISTICS, TYPES AND ESSENCE OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Р. М. Гулінчук

науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН

О. І. Шкуратов

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН

О. С. Дорош

д. е. н., доцент, професор кафедри управління земельними ресурсами Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

R. Hulinchuk

Scientific officer, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

O. Shkuratov

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow, Head of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

O. Dorosh

Doctor of Economy, Associate Professor, Professor of the Department of Land Resources, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MECHANISM OF ECO-SUSTAINABLE USE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL LAND

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

V. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate Professor of international Economics, marketing and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management, Ternopil national economic University

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF RESOURCE-BASED SECONDARY REGIONAL ENERGY AND MATERIAL RESOURCES

М. Я. Височанська

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

M. Vysochanska

Post-graduate, Institute of agroecology and environmental NAAS

FOREIGN EXPERIENCE LAND USE

О. І. Гриник

науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

O. Grynyk

researcher, Laboratory of Environmental Management, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

FEATURES OF FUNCTIONAL USE OF RADIOACTIVELY CONTAMINATED KYIV POLISSYA AGRICULTURAL LANDS

Ю. А. Малашенко

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТЕНДЕНЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

J. Malashenko

Postgraduate, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

TRENDS INFRASTRUCTURAL AND INSTITUTIONAL SUPPORT OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF SPHERE OF SERVICES IN UKRAINE

О. В. Макаревич

магістр економіки

СПЕЦИФІЧНІСТЬ ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗВ'ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ З ЙОГО ФОРМУВАННЯМ

O. Makarevych

master of economics

SPECIFICITY OF INTELLECTUAL CAPITAL CONCEPT AND RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH ITS FORMATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця