Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 15, 2014

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

АГРАРНА РЕФОРМА: РЕЗУЛЬТАТИ, РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

L. L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

L. Yu. Melnik

Doctor in Economic Sciences, Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

AGRARIAN REFORM: RESULTS, TODAY'S REALITIES, PERSPECTIVES

О. С. Мочалина

к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЕМНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ

O. Mochalina

ec. sc. candidate, associate professor of department of finances and credit, Tavrida National V.I. Vernadsky University, Simferopol

PROBLEMS OF BORROWED FUNDS FORMATION IN AGRICULTURE OF UKRAINE

Н. В. Васюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Vasyuk

Candidate of Economic Sciences, associate Professor of department of Finance, account and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

THE MODEL OF ECONOMIC VALUATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПОСЛУГ

О. Diachenko

PhD, assistant professor of Information Systems and Technology University. M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University

IMPROVED UTILIZATION OF MATERIAL AND TECHNICAL BASIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES THROUGH THE MECHANISM OF SERVICE

В. С. Андрієць

к. е. н., ст. викл. КНТЕУ

СИСТЕМА ФАКТОРІВ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

V. Andrijets

candidate of economic science, senior lecturer KNTEU

THE SYSTEM OF FACTORS ENTERPRISE COMMODITY STRUCTURE

М. А. Однорог

к. е. н., завідуючий економічного відділенням, Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. Odnorog

Ph.D. in Economics, Head of the Economic Department, Technological and economic college Bila Tserkva National Agrarian University

INVESTMENT PROVIDING INNOVATIVE PROCESSES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. М. Рожелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Rozhelyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting in State Economic Sector and Human Services, TNEU

METHODICAL ASPECTS OF FORMING INTEGRAL ACCOUNTING SYSTEM OF PROCESSING ENTERPRISES PRODUCTION ACTIVITY

Л. О. Коваленко

к. е. н., професор, академік УАН, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Т. В. Міхеєнко

к. е. н., доцент, Чернігівський державний інститут економіки і управління

К. А. Гродзіцька

бакалавр, Чернігівський державний інститут економіки і управління

НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

L. Kovalenko

candidate of economic sciences, the professor, member of Ukrainian Academy of Sciences

T. Mikheienko

candidate of economic sciences, associate professor

K. Hrodzitska

bachelor of Chernihiv National Institute of Economics and Management

INDIRECT TAX IN FISCAL ADJUSTMENT SYSTEM

С. І. Тодорюк

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

S. Todoryuk

graduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ECONOMIC REGULATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF ECOLOGIZATION OF AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY IN UKRAINE

О. О. Скакуненко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ГЕНЕЗИС ТЕРМІНУ "СТІЙКИЙ РОЗВИТОК"

O. Skakunenko

graduate student, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnepropetrovsk

THE GENESIS OF THE TERM "SUSTAINABLE DEVELOPMENT"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет