EnglishНа русском

Агросвіт № 15, 2014

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

АГРАРНА РЕФОРМА: РЕЗУЛЬТАТИ, РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

L. L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

L. Yu. Melnik

Doctor in Economic Sciences, Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

AGRARIAN REFORM: RESULTS, TODAY'S REALITIES, PERSPECTIVES

О. С. Мочалина

к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЕМНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ

O. Mochalina

ec. sc. candidate, associate professor of department of finances and credit, Tavrida National V.I. Vernadsky University, Simferopol

PROBLEMS OF BORROWED FUNDS FORMATION IN AGRICULTURE OF UKRAINE

Н. В. Васюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Vasyuk

Candidate of Economic Sciences, associate Professor of department of Finance, account and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

THE MODEL OF ECONOMIC VALUATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ПОСЛУГ

О. Diachenko

PhD, assistant professor of Information Systems and Technology University. M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University

IMPROVED UTILIZATION OF MATERIAL AND TECHNICAL BASIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES THROUGH THE MECHANISM OF SERVICE

В. С. Андрієць

к. е. н., ст. викл. КНТЕУ

СИСТЕМА ФАКТОРІВ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

V. Andrijets

candidate of economic science, senior lecturer KNTEU

THE SYSTEM OF FACTORS ENTERPRISE COMMODITY STRUCTURE

М. А. Однорог

к. е. н., завідуючий економічного відділенням, Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. Odnorog

Ph.D. in Economics, Head of the Economic Department, Technological and economic college Bila Tserkva National Agrarian University

INVESTMENT PROVIDING INNOVATIVE PROCESSES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. М. Рожелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Rozhelyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting in State Economic Sector and Human Services, TNEU

METHODICAL ASPECTS OF FORMING INTEGRAL ACCOUNTING SYSTEM OF PROCESSING ENTERPRISES PRODUCTION ACTIVITY

Л. О. Коваленко

к. е. н., професор, академік УАН, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Т. В. Міхеєнко

к. е. н., доцент, Чернігівський державний інститут економіки і управління

К. А. Гродзіцька

бакалавр, Чернігівський державний інститут економіки і управління

НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

L. Kovalenko

candidate of economic sciences, the professor, member of Ukrainian Academy of Sciences

T. Mikheienko

candidate of economic sciences, associate professor

K. Hrodzitska

bachelor of Chernihiv National Institute of Economics and Management

INDIRECT TAX IN FISCAL ADJUSTMENT SYSTEM

С. І. Тодорюк

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

S. Todoryuk

graduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ECONOMIC REGULATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF ECOLOGIZATION OF AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY IN UKRAINE

О. О. Скакуненко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ГЕНЕЗИС ТЕРМІНУ "СТІЙКИЙ РОЗВИТОК"

O. Skakunenko

graduate student, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnepropetrovsk

THE GENESIS OF THE TERM "SUSTAINABLE DEVELOPMENT"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця