Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 15, 2013

Ю. В. Ушкаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Херсонський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

J. Ushkarenko

d. e. s., professor, manager of department of economic theory, Kherson national technical university

FEATURES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE FOOD INDUSTRY

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ

V. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

FINANCIAL SECURITY AS A CONDITION FOR EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE STATE

В. А. Колодійчук

к. е. н., доцент, Львівський національний аграрний університет

ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЕКСПОРТНОГО ЗЕРНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

V. Kolodiychuk

PhD in Economics, Associate Professor, Lviv national agrarian university

LOGISTICS INFRASTRUCTURE GRAIN EXPORT POTENTIAL OF UKRAINE

В. В. Папп

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Н. В. Бошота

здобувач кафедри економіки підприємства, менеджменту та логістики, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. V. Papp

PhD, Associate Professor, Professor of Finance and Banking SHEE "Uzhgorod National University"

N. V. Boshota

Postgraduate of business economics, management and logistics, SHEE "Uzhgorod National University"

THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "ВМУРоЛ "Україна""

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

I. S. Kramarenko

Candidat of Economic Science, assistant professor of the department of finance, Mykolaiv interregional institute of human development of the High Educational Establishment Open international university of human development "Ukraine"

FACTORS OF INFLUENCE ON INVESTMENT-FINANCIAL ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES OF UKRAINE'S AGRO-PROVISIONAL SPHERE

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

РЕГУЛЯТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. V. Ortina

doctoral student, Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

REGULATORY TOOL DEVELOPMENT INVESTMENT REAL ECONOMY

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДНЕСЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА

L. S. Krjuchko

Ph.D., assistant professor of finance, Dnepropetrovsk State Agrarian University

PROSPECTS FOR THE RISE OF AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE IN THE FINANCIAL MARKET GLOBALIZATION OF FOOD

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

G. Ye. Pavlova

Ph.D., Associate Professor, Director of Education and Research Institute of Economics, Dnipropetrovs'k State Agrarian University Ukraine

GOVERNMENT REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR UNDER THE CONDITIONS OF MODERNIZATION

В. Є. Скоцик

к. с.-г. наук, докторант, Білоцерківський національний аграрний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

V. E. Skotsyk

candidate of agricultural Science, PhD, National Agrarian University, Bila Tserkva

ROLE OF TECHNICAL SUPPORT TO IMPROVE AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE KIEV REGION

В. Ю. Худолей

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАСКАДНИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РЕГІОНАХ ДЕРЖАВИ

V. Yu. Khudoley

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of management of organizations, international scientific and technical university of the name of Yurij Bugaya, city Kyiv

A MANAGEMENT PROVIDING OF ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ OF FUNCTIONING OF CASCADE FORMS OF REALIZATION OF INTER-BRANCH CO-OPERATION IS IN THE REGIONS OF THE STATE

А. О. Верзун

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, "ПВНЗ" Європейський університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФIНАНСОВОЇ СТIЙКОСТI ПІДПРИЄМСТВ

A. O. Verzun

graduate student of the Department of Finance and Banking, "PVNZ" European University, Kyiv

THEORETICAL APPROACHES TO SOFTWARE DEVELOPMENT AND FINANCIAL STABILITY OF COMPANIES

Гасанов Анар Джаваншир оглы

аспирант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТА ОБЪЕКТОВ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ФИРМАМИ И ПОДБОР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Hasanov Anar Javanshir

postgraduate student, Azerbaijan State Economic University

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF PRIORITY OF OBJECTS OF TECHNOLOGY MANAGEMENT OF COMMERCIAL FIRMS AND SELECTION MANAGERIAL STAFF

К. Ф. Кондюк

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет

ІМІДЖЕВА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

К. Кondyuk

master of Accounting Finance Department, Mykolayiv National Agrarian University

IMAGE FARM ACTIVITIES AS A PRECONDITON FOR STRATEGIC DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет