EnglishНа русском

Агросвіт № 15, 2012

О. В. Сень

заступник Міністра аграрної політики і продовольства України

РОЗПОДІЛ СПІЛЬНО ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ МІЖ ІНТЕГРОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ

Н. А. Спринчук

к. е. н., ст. науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

CВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КОРМОВИРОБНИЦТВІ ДЛЯ СКОТАРСТВА

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

К. В. Захожай

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

А. І. Карпук

к. е. н., доцент кафедри лісового менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

М. І. Хопчан

к. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

ЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Н. В. Бондарчук

Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра обліку і аудиту

Л. М. Васільєва

Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра обліку і аудиту

Г. Є. Павлова

Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра обліку і аудиту

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. В. Овчаренко

Криворізький економічний інститут, ДВНЗ Криворізький національний університет

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

О. Ф. Савченко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

А. І. Мілька

асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ ТА РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

А. В. Череп

д. е. н., професор, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

І. М. Дашко

викладач кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Хопчан

к. е. н., Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

О. О. Бредіхін

здобувач, КП "Київський інститут земельних відносин"

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЗБРЕЖЕННЯ РОДЮЧІСТІ ГРУНТІВ ПРИ ОРЕНДІ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ)

О. В. Галкін

здобувач, Сумський національний аграрний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця