EnglishНа русском

Агросвіт № 14, 2018

Завантажити журнал №14, 2018

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ

O. Nazarenko

Doctor of Economics, associate professor, associate professor of Department of Economic control and audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

THE ESSENCE, FUNCTIONAL PURPOSE AND USAGE ASPECTS OF ANALYTICAL PROCEDURES IN AUDIT

В. Є. Скоцик

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ

V. Skotsyk

doctor of economics, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PRINCIPLES OF THE FORMATION OF THE INFRASTRUCTURE PROVISION OF AGRICULTURAL MACHINERY MARKET IN UKRAINE

В. Д. Залізко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

В. І. Мартиненков

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Н. С. Гирба

аспірант кафедри економіки підприємства, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПРІОРИТЕТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ НА 2019—2020 РОКИ: ІННОВАЦІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

V. Zalizko

Dr. (Economics), Professor of the Department of Enterprise Economics University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

V. Martynenkov

PhD student of the Department of Management of Innovative & Investment Activities, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine

N. Girba

PhD student, of the Department of Economics of the Enterprise of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

PRIORITIES FOR RESEARCH ON SOCIOECONOMIC PROBLEMS OF UKRAINIAN RURAL AREAS IN 2019—2020: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP, DECENTRALIZATION

А. І. Лівінський

к. с.-г. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО Й ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕНОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА

A. Lіvinsky

сand. s.-g. Sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF STRATEGIC AND OPERATIONAL PLANNING OF RENOVATIVE DEVELOPMENT OF ANIMAL ENTERPRISES

T. Busarieva

PhD, associate professor of the department of international economics of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE DEVELOPMENT OF THE SHADOW SECTOR IN THE "NEW ECONOMY"

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Київ

РОЗВИТОК ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Пертра Могили, м. Миколаїв

Т. А. Белінська

студентка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

S. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

T. Belinska

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

FEATURES OF AUTOMATION OF THE ACCOUNTING PROCESS

O. Poltavska

Ph.D. of Kiev National University of Trade and Economics, Kyiv

MARKETING PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF RESTAURANT ENTERPRISES

О. В. Полтавська

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

МАРКЕТИНГОВІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Т. П. Шепель

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ

T. Shepel

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, National University "Lviv Polytechnic"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF LAND RESOURCES AS AN OBJECT

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

R. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor, Head of management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

LEGISLATIVE SUPPLY OF POWER DECENTRALIZATION IN THE CONDITIONS OF NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

О. С. Крамарьов

ДУ Інститут зернових культур НААН України, м. Дніпро

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ЦІНИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД ВИТРАТ НА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

O. Kramarov

research scientist, Institute of Grain Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE PRICE OF WINTER WHEAT ON THE COST OF FERTILIZER TREATMENT

Є. С. Гарбар

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, начальник відділу сегментації активів та управління майном неплатоспроможних банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКУ

E. Harbar

Ph.D. student, Kyiv national university of trade and economics, Head of assets segmentation and property management division, Deposit guarantee fund

SUPPORT MECHANISM FINANCIAL BANK STABILITY UNDER VOLATILE MARKET CONDITIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця