EnglishНа русском

Агросвіт № 14, 2017

А. Я. Гадзало

к. е. н., Інституту агроекології і природокористування НААН, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

A. Gadzalo

candidate of economic sciences, Senior Research, Institute of Agroecology and Nature Management NAAN, Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF CROSS-BORDER COOPERATION IN THE SPHERE OF NATURE

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ АГРАРНОЇ НАУКИ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ACTIVITY OF INSTITUTIONS OF AGRARIAN SCIENTIFIC IN THE MARKET OF AGRICULTURAL INFORMATION AND CONSULTING SERVICES

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. Р. Новицький

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

В. О. Базенко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МІСЦЕ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

A. Novytskyi

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

V. Bazenko

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

PLACE OF THE VOZNESENSKOHO DISTRICT UNDER THE INDICATORS OF DEVELOPMENT OF THE MINE PLANNING IN THE MYKOLAIV REGION

Г. Є. Павлова

д. е. н., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, академік Академії економічних наук України, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. В. Білоткач

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

G. Pavlova

Doctor of Economics, Professor of Accounting, auditing and management of financial and economic security, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

O. Bilotkach

postgraduate student, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

SPECIAL QUALITIES DEVELOPMENT OF INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF DNIPROPETROVSK REGION

П. Т. Колісніченко

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ

P. Kolisnichenko

PhD, Associate Professor, Uman State Pedagogical University

MANAGING ECONOMIC SECURITY IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

О. С. Богма

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ОЗНАКИ

Е. Bogma

Candidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

SYSTEM OF PROVIDING BUDGET SECURITY: THE ESSENCE, FUNCTIONS, SIGNS

І. В. Турський

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

I. Turskyj

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj

ANALYTICAL STUDY ON THE UKRAINE'S REGIONS ENTERPRENEURSHIP STRUCTURE

О. А. Жигулін

к. т. н., доцент, доцент кафедри життєдіяльності людини ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут", м. Ніжин

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ІННОВАЦІЙНО-КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД

O. Zhigulin

Candidate of technical sciences, associate professor, associate professor department of human life of the department of NUBiP of Ukraine "Nizhyn agrotechnical institute", Nizhyn

MANAGEMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES COMPETITIVENESS: INNOVATION-CREATIVE APPROACH

Т. Б. Романенко

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН України, м. Київ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

T. Romanenko

Postgraduate, Institute of Agroecology and Nature NAAS of Ukraine, Kyiv

ECOLOGIZATION OF AGRICULTURAL LANDSCAPING AS WAYS TO EFFICIENT ORGANIC EARTH

С. М. Ткачів

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОПОДАТКУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

S. Tkachiv

PhD student of Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

TAXATION OF FORESTRY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

С. І. Крючок

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kriuchok

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

THE THEORETICAL BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця