Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 14, 2015

Завантажити журнал №14, 2015

Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH OF PROPERTY RELATIONS IN THE SYSTEM OF MODERN AGRARIAN TRANSFORMATIONS

Н. В. Трусова

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ

ЛІЗИНГОВІ ПОСЛУГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

N. Trusova

PhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

LEASING SERVICE AS A TOOL FOR FINANCIAL AND CREDIT PROVISION OF AGRICULTURE

О. В. Корнієцький

к. е. н., декан, Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЛОГІСТИКИ

O. Kornietskiy

PhD in Economics, Dean, Mykolaiv faculty of sea and river transport of the Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich-Sagaydachniy

CONCEPT AND NATURE OF LOGISTICS

Ю. В. Золотницька

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Y. Zolotnitska

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of accounting, taxation and auditing Zhytomyr National Agroecological University

FEATURES OF ACCOUNTING AND REPORTING FOR SMALL BUSINESSES

Н. О. Шевченко

д. держ. упр., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

М. О. Сичова

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. Shevchenko

Doctor of state management, associate professor

M. Sycheva

Ph.D., associate professor Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

CURRENT PROBLEMS FOOD SAFETY OF UKRAINE

К. В. Ор'єва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ОБ'ЄКТНА ОРІЄНТОВАНІСТЬ ПРИКЛАДНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

K. Orieva

candidate of economics, associate professor of management department, National metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

OBJECT DIRECTIVITY OF THE APPLIED STRATEGIC MANAGEMENT: ESSENCE AND PROBLEMS OF PROVIDING

О. В. Іваницька

к. е. н., доцент,доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент,доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Р. С. Сербул

студент, Інститут прикладного та системного аналізу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

O. Ivanytskaya

Ph.D., associate professor, associate Professor of the Department of theoretical and applied Economics, National technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

N. Roshchina

Ph.D., associate professor, associate Professor of the Department of theoretical and applied Economics, National technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

R. Serbul

student of the Institute for applied systems analysis, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

TRANSPORTATION PROBLEM OF LINEAR PROGRAMMING

О. Г. Радєва

ст. викладач кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет , м. Запоріжжя

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Radeva

senior lecturer of the department of accounting and auditing Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

METHODOLOGICAL BASES OF FIXED ASSETS TO ENSURE THE EFFECTIVE WORK OF MACGINE-BUILDING ENTERPRISES

Я. П. Мельничук

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Y. Melnychuk

PhD, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

THE NFORMATION SUPPORT OF LAND CERTIFICATION AND IT'S USE FOR ORGANIC PRODUCTION

П. В. Кривобок

магістр з економіки підприємства, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛ УКРАЇНИ

P. Kryvobok

Master in Economy of Enterprise, Kyiv

SOCIALLY-ORIENTED ENTERPRISE AS A MODEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF VILLAGES UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет