EnglishНа русском

Агросвіт № 14, 2015

Завантажити журнал №14, 2015

Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH OF PROPERTY RELATIONS IN THE SYSTEM OF MODERN AGRARIAN TRANSFORMATIONS

Н. В. Трусова

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ

ЛІЗИНГОВІ ПОСЛУГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

N. Trusova

PhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

LEASING SERVICE AS A TOOL FOR FINANCIAL AND CREDIT PROVISION OF AGRICULTURE

О. В. Корнієцький

к. е. н., декан, Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЛОГІСТИКИ

O. Kornietskiy

PhD in Economics, Dean, Mykolaiv faculty of sea and river transport of the Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich-Sagaydachniy

CONCEPT AND NATURE OF LOGISTICS

Ю. В. Золотницька

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Y. Zolotnitska

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of accounting, taxation and auditing Zhytomyr National Agroecological University

FEATURES OF ACCOUNTING AND REPORTING FOR SMALL BUSINESSES

Н. О. Шевченко

д. держ. упр., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

М. О. Сичова

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. Shevchenko

Doctor of state management, associate professor

M. Sycheva

Ph.D., associate professor Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

CURRENT PROBLEMS FOOD SAFETY OF UKRAINE

К. В. Ор'єва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ОБ'ЄКТНА ОРІЄНТОВАНІСТЬ ПРИКЛАДНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

K. Orieva

candidate of economics, associate professor of management department, National metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

OBJECT DIRECTIVITY OF THE APPLIED STRATEGIC MANAGEMENT: ESSENCE AND PROBLEMS OF PROVIDING

О. В. Іваницька

к. е. н., доцент,доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент,доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Р. С. Сербул

студент, Інститут прикладного та системного аналізу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

O. Ivanytskaya

Ph.D., associate professor, associate Professor of the Department of theoretical and applied Economics, National technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

N. Roshchina

Ph.D., associate professor, associate Professor of the Department of theoretical and applied Economics, National technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

R. Serbul

student of the Institute for applied systems analysis, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

TRANSPORTATION PROBLEM OF LINEAR PROGRAMMING

О. Г. Радєва

ст. викладач кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет , м. Запоріжжя

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Radeva

senior lecturer of the department of accounting and auditing Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

METHODOLOGICAL BASES OF FIXED ASSETS TO ENSURE THE EFFECTIVE WORK OF MACGINE-BUILDING ENTERPRISES

Я. П. Мельничук

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Y. Melnychuk

PhD, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

THE NFORMATION SUPPORT OF LAND CERTIFICATION AND IT'S USE FOR ORGANIC PRODUCTION

П. В. Кривобок

магістр з економіки підприємства, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛ УКРАЇНИ

P. Kryvobok

Master in Economy of Enterprise, Kyiv

SOCIALLY-ORIENTED ENTERPRISE AS A MODEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF VILLAGES UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця