EnglishНа русском

Агросвіт № 14, 2014

Завантажити журнал №14, 2014

О. С. Малащук

к. е. н., декан факультету землевпорядкування, Одеський державний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

O. Malaschuk

Ph.D. in Economics, dean of the faculty of land management, Odessa state agrarian university

RISK MANAGEMENT OF THE LAND USE AS A MECHANISM OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION OPTIMIZATION

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАУКОВІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

L. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ORGANIC FARMING

І. В. Кобута

к. е. н., старший науковий співробітник Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ПРІОРИТЕТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТОРГОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

I. Kobuta

PhD in Economics, Senior Researcher, Institute of Economics and Forecasting of Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

THE PRIORITIES OF UKRAINE'S AGRARIAN POLICY IN THE CONDITIONS OF TRADE LIBERALIZATION

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

PROBLEMS OF AGRICULTURE ENTERPRISES' DEVELOPMENT IN UKRAINE

Б. В. Єгоров

д. т. н., професор, Одеської національної академії харчових технологій, м. Одеса

К. Б. Козак

к. е. н., доцент, Одеської національної академії харчових технологій, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

B. Egorov

PhD, Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

E. Kozak

candidate of economic Sciences, associate Professor, Odessa national Academy of food technology, Odessa

IMPROVEMENT OF INSTITUTIONAL CONTROL OF AGRICULTURAL AREAS AREA

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF INSURANCE OF RISKS OF EXPORT ACTIVITY OF DOMESTIC ENTERPRISES

Г. В. Корнійчук

к. е. н., старший науковий, співробітник відділу економіки та маркетингових досліджень, Інститут кормів та сільського господарства Поділля

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОФОРМУВАНЬ

G. Korniichuk

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Economics and Marketing Researches, Institute of Feeds and Agriculture of Podillya

SOURCES OF FUNDING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGROFORMATIONS

О. В. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

А. А. Гущин

аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ

A. Nazarenko

ph.d., associate professor, Sumy National Agrarian University, Sumy

A. Gushchyn

post graduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ECOLOGICAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE USE AND PROTECTION OF LAND RESOURCES ІN SUMY REGION

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД

R. Savchenko

Ph.D., assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

MANAGEMENT CONTROL: RETROSPECTIVE REVIEW

О. М. Горбачова

к. е. н, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ

Д. С. Бондаренко

здобувач, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЗА СТАДІЯМИ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

O. Gorbachova

Ph.D in Economics of National Aviation University, Kiev

D. Bondarenko

postgraduate student of National Aviation University, Kiev

THEORETICAL BASES MANAGEMENT ORGANIZATIONS OF THE LIFE CYCLE STAGES

Н. В. Рибачук

асистент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

Т. О. Журко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

N. Rybachuk

Assistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics Vinnytsia national technical university

T. Zhurko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance Vinnytsia national technical university

MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES OF THE COMPANY

О. А. Мартинчик

здобувач, асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВИРОБНИЧА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Martynchyk

Applicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

PRODUCTION CONSTITUENT OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

М. В. Багрій

здобувач, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

M. Bahriy

getter, Lviv National Agrarian University, с. Dubliany

IMPROVING STATE REGULATION OF TOURIST RURAL TERRITORIES

В. В. Шепелевич

студентка 4 курсу кафедри фінансів і кредиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

V. Shepelevych

4 year student Taras Shevchenko's Kyiv National University Specialization "Finance and credit"

PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS AND WAYS OF THEIR OVERCOMING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця