Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 14, 2013

С. В. Коковіхін

д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу, Херсонський державний аграрний університет

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Херсонський державний аграрний університет

Н. В. Кириченко

аспірант, Херсонський державний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

S. V. Kokovihin

doctor of agricultural sciences, professor, head of department of production and agribusiness, Kherson State Agrarian University

N. S. Tanklevska

doctor of Economics, Professor, head of department of Finance, Kherson State Agrarian University

N. V. Kirichenko

a graduate student, Kherson State Agrarian University

INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT OF MODERN IRRIGATED AGRICULTURE IN THE SOUTH UKRAINE

О. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ

O. Tkachenko

k. e. s., assistant professor ekonomіchnoї kіbernetiki, Krivorіzky faculty DVNZ "Zaporіzky natsіonalny unіversitet"

METHODICAL APPROACH TO THE ORGANIZING OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF OPEN INNOVATION CONCEPT

І. І. Андросович

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства НУБіП України

Т. Ю. Андросович

к. е. н., викладач кафедри фінансів та кредиту НУБіП України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОШИКА В УКРАЇНІ

I. Androsovych

PhD, assistant professor of business economics NUBiP Ukrainе

T. Androsovych

PhD, lecturer department of finance and credit NUBiP Ukraine

FEATURES OF FOOD BASKET FORMATION IN UKRAINE

Г. І. Шарий

к. н. д. у., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

G. I. Sharyi

candidate of sciences, National Technical University of Poltava named after Yuri Kondratyuk

IMPROVED LAND RELATIONS IN CIRCULATION FARMLAND

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет

К. В. Максимова

магістрант, Вінницький торговельно-економічний інститут

ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

S. Y. Kovalchuk

c. e. s., associate professor, associate professor department of international economy, Winnitca national agrarian university

K. V. Maksimova

student, Winnitca trade and economic institute

ECONOMIC INSTRUMENTS OF ADJUSTING OF AGRARIAN PRODUCTION

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

FACTORS OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

G. V. Ortina

doctoral student, Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

APPROACHES TO DEVELOPING ANTI-CRISIS STRATEGY IN THE REAL ECONOMY

М. О. Погорецький

старший викладач, Львівський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

М. О. Pohoretsky

senior lecturer, Lviv National Agrarian University

THE THEORETICAL BASЕS OF AGRICULTURAL PRODUCTS

В. В. Кужель

викладач кафедри "Менеджмент організації", ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут"

Я. В. Солтик

викладач кафедри фінансів, Державний інститут управління кадрами, м. Київ

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

V. Kuzhel

lecturer in "Organization Management", PVNZ "Kherson Economics and Law Institute"

Y. Soltyk

Lecturer, Department of Finance, National Institute of Personnel Management, Kyiv

DIAGNOSTIC TECHNIQUES FOR REGULATORY ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE COMPANIES

В. П. Заремба

аспірант кафедри маркетингового менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

V. P. Zaremba

Postgraduate Student, Donetsk National University of Economics and Trade named by Mykhaylo Tugan-Baranovsky, Donetsk

THE CONCEPT OF THE MARKETING MANAGEMENT ORGANIZATION FOR ENTERPRISES

Ю. В. Ковтуненко

аспірант, кафедра економіки підприємств, Одеський національний політехнічний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Yu. V. Коvtunenkо

graduate student., Department of Economics of Enterprise Odessa National Polytechnic University

THE ECONOMIC ESSENCE AND CLASSIFICATION INTELLECTUAL OF ENTERPRISE RESOURCE

Э. Я. Мамедов

к. э. н., доцент кафедры "Маркетинга", Азербайджанский государственный экономический университет

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

E. Y. Mamedov

с. e. s., dosent , cafedra '' Marketing ''Azerbaijan State Economic University

THE WAYS OF PERFECTION TO ORGANIZE AND REGULATION MARKET OF CONSUMER COMMODITY AND SERVICES

Н. Ю. Малишева

студентка Національного університету харчових технологій, м. Київ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ

N. U. Malysheva

Student of National University of Food Technology

ANALYSIS MAJOR TRENDS AND DEVELOPMENT OF MINERAL WATER MARKET IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет