EnglishНа русском

Агросвіт № 14, 2010

В. А. Голян

д. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

С. М. Демидюк

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ПІДПРИЄМНИЦТВО У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

М. В. Щурик

д. е. н., зав. кафедрою управління персоналом та регіонального розвитку, професор, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ЕКОЛОГІЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

В. В. Тарасова

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

М. Б. Данчук

ст. викладач, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ЕКОНОМІЧНА СФЕРА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ

І. А. Белоусова

к. е. н., доцент, народний депутат України

ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. І. Попов

к. е. н., доцент, Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. П. Швидка

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємств, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Р. І. Олексенко

к. е. н., ст. викл.каф. менеджменту та туристичної індустрії, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Н. О. Кондратенко

к. е. н., Харківська національна академія міського господарства

РОЗРОБКА БАГАТОСТАДІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПОХІДНИХ РЕСУРСІВ

І. Ю. Ільченко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Трофименко

аспірант, кафедра теоретичної та прикладної економіки факультет менеджменту та маркетингу, КПІ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця