Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 13-14, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14

Завантажити журнал №13-14, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.3

Ю. О. Нестерчук

д. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

Р. П. Мудрак

д. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

С. Ю. Соколюк

д. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

С. А. Власюк

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИЙ ПРОЦЕС ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Y. Nesterchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Uman National University of Horticulture

R. Mudrak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Uman National University of Horticulture

L. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Uman National University of Horticulture

S. Sokolyuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Uman national university of horticulture

S. Vlasyuk

PhD in Economics, Associate Professor, Uman national university of horticulture

THE INFLUENCE OF REGULATORY MECHANISMS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY ON THE BUDGET AND TAX PROCESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.11

В. Ф. Гарькава

к. е. н., доцент, ректор, ПЗВО "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"

А. Ю. Кліщевська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та фінансів, ПЗВО "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

V. Harkava

PhD in Economics, Associate Professor, Rector, Pylyp Orlyk International Classical University

A. Klishchevs'ka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Finance, Pylyp Orlyk International Classical University

MANAGEMENT OF THE ECOLOGICAL COMPONENT OF THE REGIONAL ECONOMIC SECURITY SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.17

Н. І. Цегельник

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Tsehelnyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Audit,Polissya National University, Zhitomir

ECONOMIC STATE OF THE FOREST INDUSTRY IN UKRAINE AND ITS INFLUENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.25

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences,Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

METHODICAL ASPECTS OF ASSESSING THE RESOURCE POTENTIAL OF RECREATIONAL TOURISM IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.32

О. О. Синенко

асистент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІКРОФІНАНСУВАННЯ: ФОРМИ, МОДЕЛІ ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. Sуnenko

Assistant of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University

N. Tanklevs'ka

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University

THEORETICAL ASPECTS OF MICROFINANCING: FORMS, MODELS AND INFLUENCE ON ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.41

Т. М. Самілик

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. М. Комська

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Samilyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Komska

Postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

BACKGROUND OF CRISES AND FEATURES AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.45

Р. Р. Юрків

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

R. Yurkiv

Postgraduate student of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

FORMATION OF FINANCIAL POTENTIAL OF INVESTMENT ACTIVITY OF SMALL ENTREPRENEURSHIP ENTITIES IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет