Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 13-14, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14

Завантажити журнал №13-14, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.4

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Д. М. Лойко

к. е. н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

В. С. Руденко

магістр з економіки, голова "Асоціації економістів Києва", м. Київ

РОЗВИТОК ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv

D. Loiko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorate in the Department of Theoretical and Applied Economics, Chernihiv National Technological University

V. Rudenko

Master of Economics, Chairman of the Association of Economists of Kyiv

DEVELOPMENT OF HOUSEHOLDS OF UKRAINE AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.12

В. М. Бондаренко

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

О. В. Бондаренко

Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. Bondarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Marketing and Advertising, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

O. Bondarenko

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

EFFICIENT USE OF AGRICULTURAL LAND AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.18

Н. П. Новак

д. е. н., начальник, Новотроїцька державна податкова інспекція Генічеського управління Головного управління ДПС у Херсонській області

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

ЧИННИКИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

N. Novak

Doctor of Economic Sciences, Head, Novotroitsk state tax Inspectorate of the Genichesky Department of The main Department of STS in the Kherson region

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

FACTORS AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC MILK PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.23

Д. В. Дорошкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів, професор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

Л. В. Третьяков

магістр кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

АЛГОРИТМ ЦИФРОВОГО ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

D. Doroshkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Management and Innovation Department of International University of Finance, Professor of Management in Publishing and Printing Industry, NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

L. Tretiakov

master's student of the Department of Management and Innovation, International University of Finance, Kyiv

ALGORITHM OF DIGITAL PROMOTION OF HIGH-TECH PRODUCTION PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.32

І. І. Кравчук

д. е. н., завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, Житомирський національний агроекологічний університет

М. О. Орликовський

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М.П. Поліщука, Поліський національний університет, Житомирський національний агроекологічний університет Гнезнінська вища школа Міленіум, Польща

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

I. Kravchuk

Doctor of Economics Sciences, assistant Professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine

M. Orlykovskyi

PhD in Economics, assistant professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine, Millennium High School of Gniezno, Poland (Gnieznienska Szkola Wyzsza Milenium, Polska)

DEVELOPMENT PROSPECTS OF EUROPEAN AGRICULTURE: LESSONS FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.40

Ю. В. Самойлик

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

В. В. Сімон

здобувач наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка, Полтавська державна аграрна академія

ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Iu. Samoilyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian Academy

V. Simon

PhD student of economic science, Poltava State Agrarian Academy

ECOLOGICAL AND ENERGY INNOVATIONS AS A FACTOR OF ENSURING THE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.47

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СТОРІФІКОВАНИЙ МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kuzyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

STORY-DRIVEN MARKETING IN THE ACTIVITY OF UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.54

В. Г. Гончарова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Запорізький національний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

V. Goncharova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of accounting and taxation, Zaporizhia national university

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE AUDIT OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.61

І. М. Івашків

к. е. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу науково-консультаційного та інформаційного забезпечення економіки та маркетингу, Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Л. С. Стефанишин

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту, Тернопільський національний економічний університет

С. В. Король

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

I. Ivashkiv

PhD in Economics, Senior Research Fellow, Senior Researcher of the Department of Scientific-Consulting and Information Support of Economics and Marketing, Precarpathian State Agricultural Research Station Institute of Agriculture of the Carpathian Region NAAS

L. Stefanyshyn

PhD in Economics, Associate Professor of International Economics, Marketing and Management, Ivano-Frankovsk Educational and Scientific Institute of Management Ternopil National Economic University

S. Korol

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE USE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES AT DOMESTIC ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF GREEN ENERGY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.66

С. І. Василішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

S. Vasylishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Accounting and Audit Subdepartment, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev

SECURITY MEASUREMENT OF THE METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR AGRICULTURAL ACTIVITIES BY AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.72

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТОСОВНО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

SOCIAL RESPONSIBILITY OF STATE REGULATION MEASURES IN RELATION TO AGRICULTURE IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.78

М. В. Кривун

аспірант, Національний університет харчових технологій

ЗАВДАННЯ ТА ІНДИКАТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ

M. Kryvun

Postgraduate student, National university of food technologies

OBJECTIVES AND INDICATORS OF FOOD PROVIDING TO POPULATIONOF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.90

В. Є. Чухліб

аспірант кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Chuhlіb

Postgraduate student of the Department entrepreneurship and law,Poltava state agrarian academy, Poltava

EVALUATION OF EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENTOF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.96

Н. І. Свиноус

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Svynous

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

THE ROLE AND PLACE OF INVESTMENT IN THE REPRODUCTION PROCESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.104

Б. В. Хахула

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ

B. Khakhula

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

SOME FEATURES OF BREEDING PIG PRODUCTS MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.111

В. Н. Бондар

аспірант, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ НА ЗАСАДАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Bondar

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORGANIZATION-LEGAL MECHANISMS OF MANAGEMENT OF THE LOGISTIC-PODARSKY VIROBNITSVOM IN THE AMBUSS OF THE MARKET ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет