Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 13-14, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13

Завантажити журнал №13-14, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.3

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ФОНДОВОГО РИНКУ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Business of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

REPRODUCTION OF CAPITAL IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY: THE PROSPECTS OF THE STOCK MARKET

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.10

С. О. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В СУЧАСНІЙ АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРІОРИТЕТИ ТА ВИКЛИКИ

S. Kushnir

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National University

FOOD SECURITY IN THE MODERN AGRARIAN ECONOMY: PRIORITIES AND CHALLENGES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.17

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н, доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

D. Kovalyov

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INFORMAL EMPLOYMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.23

В. Г. Чернишев

к. ф.-м. н., доцент кафедри математичних методів аналізу економіки, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Д. В. Окара

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Л. Ковальова

к. т. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ АГРАРНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. Chernyshev

PhD, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odesa National Economic University, Odesa

D. Okara

PhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

I. Kovalova

PhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS OF ODESSA REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.33

Л. І. Катан

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. В. Зубко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ РИБНИЦВА

L. Katan

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

O. Zubko

postgraduate student of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ECONOMIC NATURE AND COMPOSITION OF AQUACULTURE COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.39

А. В. Гречко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

A. Hrechko

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department,National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

AREAS OF STATE REGIONAL POLICY TO ENHANCE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONS IN CONDITIONS OF INSTITUTIONAL CHANGES

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.44

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRODUCTIVITY OF THE LAND FOREST USING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.53

В. В. Зубова

викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економікиХарківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ТЕОРІЯ МАТЧИНГУ В ЕКОНОМІЦІ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

V. Zubova

Lecturer, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

MATHING THEORY IN THE ECONOMY: APPLICABLE ASPECTS OF APPLICATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.60

С. В. Котельбан

аспірант кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

ІННОВАЦІЙНА МЕРЕЖА ЯК СТИМУЛЮЮЧА ЛАНКА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

S. Kotelban

postgraduate student at the department of economic theory, management and administration Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

INNOVATIVE NETWORK AS A STIMULATING LINK OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.67

Ю. М. Грей

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Gray

postgraduate student of the department of management, public administration and administration, State agrarian and engineering university in Podilly

FORMATION OF MOTIVATION SUPPORT SYSTEMS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет