Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 13-14, 2016

Завантажити журнал №13-14, 2016

О. М. Супрун

д. е. н., професор кафедри економічної теорії, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

O. Suprun

Doctor of Economics, Professor of Kharkiv National Agrarian University named V. Dokuchaev, Kharkiv

GOVERNMENT REGULATION OF INDUSTRY STOCKBREEDING

О. В. Олійник

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

В. С. Міщенко

асистент кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СКОТАРСТВА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Oliynyk

Grand PhD in Economic sciences, Professor, Head of the Finance Department, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, Kharkiv

V. Mishchenko

Assistant of the Finance Department, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, Kharkiv

IMPROVEMENT MATERIAL INCENTIVES FOR WORKERS IN CATTLE BREEDING AS THE DIRECTION OF INCREASING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PROFITABILITY

С. Ф. Яців

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

В. Ю. Станько

к. е. н., в. о. доцента кафедри інформаційних технологій, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ М'ЯСНОГО СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

S. Yatsiv

PhD in Economics, Assistant Professor, Associate Professor of the Department of economics, Lviv National Agrarian University, Dubliany

V. Stanko

PhD in Economics, Acting associate professors of the Department of information technology, Lviv National Agrarian University, Dubliany

FORMING OF EFFICIENCY OF BEEF CATTLE IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. О. Ночовна

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

Т. В. Радевич

аспірант, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Y. Nochovna

PhD, associate Professor of Accounting, Poltava University of Economics and Trade

T. Radevich,

Postgraduate, Poltava University of economics and Trade

CONTRADICTION AND ACCOUNTING ISSUES OF CAPITAL INVESTMENT

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"", м. Миколаїв

Ю. Ю. Загребаленко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

М. Babych

PhD, Assistant Professor, Associate Professor of Economics and Business, Nicholas Interregional Institute of Human Development of the Higher educational establishment "Open International University of Human Development" Ukraine"", Mykolayiv

Yu. Zahrebalenko

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

LABOUR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE AS A FACTOR OF PROVIDING OF FOOD SECURITY

І. Л. Литвинчук

к. е. н., докторант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

К. А. Самойленко

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВНУТРІШНІЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ "НАУКА — ВИРОБНИЦТВО": ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО АГРОБІЗНЕСУ

I. Lytvynchuk

Ph.D., Doctoral Candidate, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

K. Samojlenko

Graduate Student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

INTERNAL TECHNOLOGY TRANSFER IN THE SYSTEM "SCIENCE — PRODUCTION" (INFLUENCE ON THE COMPETITIVE POSITIONS OF THE UKRAINIAN AGRIBUSINESS)

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

INTEGRATED MECHANISM OF STANDARDS DEVELOPMENT FOR MANAGEMENT CONTROL

L. Chryniewicz

Warsaw University of Life Sciences

M. Wojtaszek

Warsaw University of Life Sciences

D. Kyryliuk

National university of life and environmental sciences of Ukraine

THE EUROPEAN UNION WATER FRAME DIRECTIVE AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN POLAND

Л. Гриневич

Варшавський університет наук про життя

М. Войташек

Варшавський університет наук про життя

Д. Кирилюк

Національний університет біоресурсів і природокористування України

РАМКОВА ДИРЕКТИВА З ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЄС ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В ПОЛЬЩІ

П. А. Бурковський

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОМ'ЯКШЕННЯ ДИСПАРИТЕТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОСЕКТОРІ

P. Burkovskiy

doctoral student, SI "Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

AGROINDUSTRIAL INTEGRATION AS A MEANS OF MITIGATION DISPARITY OF ECONOMIC RELATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Н. О. Сагалакова

к. е. н., доцент, докторант кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. Sagalakova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral Seeker of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

THE INFORMATION SUPPORT OF THE PRICING PROCESS AT TOURISM ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет