EnglishНа русском

Агросвіт № 13-14, 2011

Ю. В. Ушкаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Херсонський національний технічний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ

І. Я. Антоненко

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ РИНКОВООРІЄНТОВАНОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

В. К. Береговий

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Г. А. Грецька

кандидат економічних наук, КЕІМ

ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

А. О. Линдюк

к. е. н., в. о. доцента кафедри економічної теорії Львівський національний аграрний університет

Т. В. Липчук

асистент кафедри права та підприємництва Львівський національний аграрний університет

СІЛЬСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

А. Є. Данкевич

к. е. н., с. н. с., ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН "

А. М. Бовсуновський

к. с.-г. н., с. н. с., Інститут сільського господарства Полісся УААН

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОСІВІВ ТА СТРУКТУРИ СІВОЗМІН В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. І. Виноградчий

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Проректор з міжнародних зв'язків, Міжнародний університет бізнесу і права

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕГРОВАНОГО АГРОТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

С. М. Судомир

к. е. н.

С. В. Герчанівська

к. е. н., ВПНУБІПУ "Бережанський агротехнічний інститут"

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Я. С. Янишин

к. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Львівський національний аграрний університет

Ю. П. Кашуба

начальник філії, Кам'янка-Бузький УЕГГ

МАРКЕТИНГ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ЗАТ "ГАЛИЧИНА")

И. В. Усков

к. э. н., соискатель кафедры финансов и банковского дела, Донецкий национальный университет

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Т. А. Деркач

аспірант, Уманський національний університет садівництва

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА АВАНСОВАНИМИ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ СУБ'ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

М. В. Площик

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Н. І. Труш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РЕСУРСНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ РЕГІОНУ

О. В. Пітик

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОНЯШНИКУ В РЕГІОНІ

О. О. Одношевна

аспірант кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДІВ

Н. А. Ринденко

аспірант, Інститут економіки та прогнозування НАН України

МЕРЕЖА ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ІСПАНІЇ

І. П. Сірік

аспірант, Сумський державний університет

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця