EnglishНа русском

Агросвіт № 13, 2018

Завантажити журнал №13, 2018

М. М. Могилова

д. е. н., доцент, заввідділу соціально-економічного розвитку сільських територій, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ІННОВАЦІЙНО-ДИВЕРСИФІКАЦІЙНЕ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

M. Mogylova

PhD (Economics), assistant professor, Head of Social and Economic Rural Territori Development Department, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

THE FIXED ASSETS INNOVATIVE-DIVERSIFYING REPRODUCTION IN ENSURING OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СИРОВИННІЙ СПРЯМОВАНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

INTEGRATED DEVELOPMENT OF PROCESSING AND FOOD PRODUCTION INDUSTRIES AS AN ALTERNATIVE TO THE RAW MATERIAL ORIENTATION OF THE AGRARIAN SECTOR

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

V. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor, Kyiv national university of trade and economics

METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ACCOUNTING EXCHANGE OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS OF ENTERPRISES

Д. А. Качан

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Kachan

Bila Tserkva National Agrarian University

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university

THEORY OF REPRODUCTION OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. М. Олексієвець

директор, ДП "Березнівське лісове господарство"

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

O. Oleksiievets

director, State-owned administrative forestry enterprise "Bereznivske lisove hospodarstvo"

DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS' ACTIVITIES AS A PRIORITY AREA OF RURAL AREAS DEVELOPMENT: ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS

Є. М. Стариченко

асистент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Ye. Starychenko

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FOOD SECURITY OF THE COUNTRY AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY

О. М. Кононенко

молодший науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ: РОЗВ'ЯЗАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ

O. Kononenko

junior researcher, National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: SOLVING OF GLOBAL PROBLEMS AT THE LOCAL LEVEL

В. М. Шевченко

аспірант кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Shevchenko

graduate student of department of finances, Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

ECONOMIC DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CROP PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. А. Козловцева

асистент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ: ПУБЛІЧНИЙ ТА ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНИЙ РІВЕНЬ

V. Kozlovceva

Assistant Professor of the Department of Environmental Protection, Odessa State Environmental University

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENTALLY CLEAN PRODUCTION IN THE AGRO-INDUSTRIAL FIELD: PUBLIC AND INTERNAL CORPORATE LEVEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця