Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 13, 2018

Завантажити журнал №13, 2018

М. М. Могилова

д. е. н., доцент, заввідділу соціально-економічного розвитку сільських територій, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ІННОВАЦІЙНО-ДИВЕРСИФІКАЦІЙНЕ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

M. Mogylova

PhD (Economics), assistant professor, Head of Social and Economic Rural Territori Development Department, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

THE FIXED ASSETS INNOVATIVE-DIVERSIFYING REPRODUCTION IN ENSURING OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СИРОВИННІЙ СПРЯМОВАНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

INTEGRATED DEVELOPMENT OF PROCESSING AND FOOD PRODUCTION INDUSTRIES AS AN ALTERNATIVE TO THE RAW MATERIAL ORIENTATION OF THE AGRARIAN SECTOR

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

V. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor, Kyiv national university of trade and economics

METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ACCOUNTING EXCHANGE OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS OF ENTERPRISES

Д. А. Качан

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Kachan

Bila Tserkva National Agrarian University

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university

THEORY OF REPRODUCTION OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. М. Олексієвець

директор, ДП "Березнівське лісове господарство"

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

O. Oleksiievets

director, State-owned administrative forestry enterprise "Bereznivske lisove hospodarstvo"

DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS' ACTIVITIES AS A PRIORITY AREA OF RURAL AREAS DEVELOPMENT: ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS

Є. М. Стариченко

асистент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Ye. Starychenko

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FOOD SECURITY OF THE COUNTRY AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY

О. М. Кононенко

молодший науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ: РОЗВ'ЯЗАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ

O. Kononenko

junior researcher, National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: SOLVING OF GLOBAL PROBLEMS AT THE LOCAL LEVEL

В. М. Шевченко

аспірант кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Shevchenko

graduate student of department of finances, Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

ECONOMIC DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CROP PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. А. Козловцева

асистент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ: ПУБЛІЧНИЙ ТА ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНИЙ РІВЕНЬ

V. Kozlovceva

Assistant Professor of the Department of Environmental Protection, Odessa State Environmental University

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENTALLY CLEAN PRODUCTION IN THE AGRO-INDUSTRIAL FIELD: PUBLIC AND INTERNAL CORPORATE LEVEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет