EnglishНа русском

Агросвіт № 13, 2017

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

к. е. н., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ І СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

G. Kukel

PhD (Economics), Vinnytsia cooperative institute, Vinnitsa

ECONOMIC AND CURRENT CONTENTS BACKGROUND ORGANIZATIONAL DYNAMICS AGRIBUSINESS UKRAINE

В. В. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

V. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskiy

THE ROLE OF ECONOMIC MODERNIZATION IN THE DEVELOPMENT OF ANIMAL INDUSTRY

С. М. Калінчик

генеральний директор, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СВИНАРСТВА

S. Kalinchyk

General Manager, "WinMixSoft" Ltd

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

PIG BREEDING EFFICENCY STRATEGY PROBLEMS

Т. В. Мазана

ст. викладач кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

СТАН АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

T. Mazana

senior lecturer organizational of management, department Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Dnipro

V. Tkachenko

Ph.D., assistant professor of organizational management, department Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Dnipro

STATE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND PRIORITY TASKS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

О. М. Галицький

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

О. В. Ніколюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

A. Galitsky

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise, Odessa State Agrarian University

E. Nikoluk

Ph.D., associate professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise, Odessa State Agrarian University

METHODOLOGY OF INSTITUTIONALIZATION OF STATE REGULATION OF AGRARIAN PRODUCTION

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

HISTORICAL ASPECTS OF CONFLICT AND EVOLUTION OF VIEWS

О. В. Камінецька

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ

О. Kaminetska

aspirant, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

METHODOLOGICAL BASIS OF THE RESEARCH DEPARTMENT OF LAND RESOURCE POTENTIAL AREAS

Т. В. Юрченко

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

T. Yurchenko

postgraduate, Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

LAND RESOURCES AS AN OBJECT OF ACCOUNTING

М. О. Дергалюк

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ АПК РЕГІОНІВ ТА НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЩОДО ЇХ ЕЛІМІНАЦІЇ

M. Dergaliuk

postgraduate student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

PROBLEMS OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX REGIONS DEVELOPMENT AND DIRECTIONS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM ON THEIR ELIMINATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця