Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 13, 2015

Завантажити журнал №13, 2015

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, моніторингу і аналізу у сфері державного фінансового контролю, Рахункова палата України

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ: ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

Yu. Radionov

Cand. of Econ. Sci., Head of the Department of Adaptation and Implementation of International Standards, Monitoring, and Analysis in the Sphere of State's Financial Control, The Accounting Chamber of Ukraine

STATE SUPPORT FOR ENVIRONMENTAL MEASURES: THE PROBLEM OF BUDGET PROGRAMS AND COST-EFFECTIVENESS

В. В. Гоблик

д. е. н., доцент, Мукачівський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОМІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРИКОРДОННОМУ РЕГІОНІ

V. Hoblyk

doctor of economic sciences, associate professor, Mukachevo State University, Mukachevo

FEATURES OF ADJUSTMENT OF LABOR MIGRATION PROCESSES IN THE BORDER REGION

В. А. Шпильовий

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ "Європейський університет"

С. В. Фімяр

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ "Європейський університет"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

V. Shpylovy

Candidate of finance, docent associate professor of finance, audit and management department, Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment "European University"

S. Fimyar

Candidate of finance, associate professor of finance, audit and management department Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment "European University"

CONCEPTUAL APPROACHES TO DETERMINING THE NATURE OF BANKING ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF THE ECONOMIC SYSTEM

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА РІПАКУ В ЄС ТА В УКРАЇНІ

D. Tokarchuk

Ph.D., assistant professor of department of administrative management and alternative energy sources, Vinnitsa National Agrarian University

THE MODERN STATE, EFFICIENCY AND PROSPECTS OF RAPE PRODUCTION IN THE EUROPEAN UNION AND IN UKRAINE

П. В. Пивовар

к. е. н., асистент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

P. Pivovar

Ph.D., Assistant Professor, Zhytomyr National Agro-ecological University. Zhitomir

LEGAL BASIS BIOFUELS PRODUCTION AND USAGE BY AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ НА РИНКУ ЗЕМЛІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

COUNTERING RAIDING THE LAND MARKET IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY

О. В. Сталінська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет, м. Вінниця

СИСТЕМА ОЦІНКИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. Stalinska

Doctor of Economy, associated professor of the department of economy оf enterprises, Donetsk national university, Vinnitsa

THE SYSTEM OF ESTIMATION OF LABOUR OF PERSONNEL IS ON MODERN INDUSTRIAL ENTERPRISE

А. Л. Педорченко

аспірант кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДОСВІД ЕКСПОРТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

A. Pedorchenko

Postgraduate of Stock exchange activity Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

OILSEEDS AND BY-PRODUCTS EXPORT EXPERIENCE OF ADVANCED ECONOMIES

К. Є. Красільнікова

аспірант, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. Krasilnikova

postgraduate student, Open international University of human development "Ukraine", Kyiv

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION BAKERIES

Л. М. Задорожна

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний аграрний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

L. Zadorozhna

graduate student of the department of finance and credit, Vinnytsia National Agrarian University

INSTITUTIONALIZATION MARKET MONITORING AND PREDICTION OF INNOVATION IN AGRICULTURE

О. С. Коваленко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Kovalenko

postgraduate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE STATE OF BANK LENDING OF AGRICULTURAL SECTOR SUBJECTS OF UKRAINE

О. А. Рибакова

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПТИЦЯ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

O. Rybakova

graduate student, Kyiv National Economic University

POULTRY AS AN OBJECT OF ACCOUNTING

І. В. Шостак

аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ПІДХОДУ ДО ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ КРІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

I. Shostak

postgraduate student of economics and finance companies, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

SMART-ZASTROSUVANNYA APPROACH TO THE BASIS OF KPI PERFOMANCE EVALUATION TRADE ENTERPRISE STAFF

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет