EnglishНа русском

Агросвіт № 13, 2014

Завантажити журнал №13, 2014

С. В. Киризюк

к. е. н., докторант відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

О. В. Риковська

к. е. н., старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

S. Kyryziuk

Ph. D., postdoctoral student of the Department for economy and policy of agrarian transformations SO "Institute for economics and forecasting UNAS" Kyiv, Ukraine

O. Rykovska

Ph. D., senior researcher of the Department for economy and policy of agrarian transformations SO "Institute for economics and forecasting UNAS" Kyiv, Ukraine

ADAPTIVE POTENTIAL OF RURAL COMMUNITY: THEORETICAL BASIS OF INVESTIGATION

Н. О. Шевченко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Академія муніципального управління

М. О. Сичова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

N. Shevchenko

Doctor of state management, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Academy of Municipal Management

M. Sychevа

Ph.D., associate professor, assistant professor of management, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

THE ROLE OF INVESTMENT IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTS

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

К. В. Лозінська

викладач, Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ СХЕМ У РАМКАХ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. Dobizhа

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, Vinnytsia Training and Research Institute of Economy, Ternopil National Economic University, Vinnitsa

K. Lozinski

teacher, Vinnytsia College of Economics and Business Ternopil National Economic University, Vinnitsa

FEATURES OF LEASING SCHEMES IN THE MANAGEMENT OF INVESTMENT BY FIRMS

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровського аграрно-економічного університету

Д. В. Воловик

аспірант, Дніпропетровського аграрно-економічного університету

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

N. Demchuk

PhD,, associate professor, assistant professor of finance Dnipropetrovsk University of Economics agro

D. Volovik

postgraduate, Dnipropetrovsk University of Economics agro

THE THEORETICAL JUSTIFICATION FOR DETERMINING THE APPROPRIATENESS OF INVESTMENT PROJECTS

Б. В. Єгоров

доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

К. Б. Козак

к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

B. Egorov

PhD, Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

E. Kozak

candidate of economic Sciences, associate Professor, Odessa national Academy of food technology, Odessa

STATE REGULATION OF REGIONAL FOOD MARKET

Ю. В. Тінтулов

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський Державний Аграрний Університет

ОДИНИЧНІ ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Yu. Tintulov

PhD, Associate Professor, of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

A SINGLE PARAMETER ESTIMATES LEVEL OF EFFICIENCY INVESTMENT FACILITIES FOOD

С. М. Халатур

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОДОВОЛЬЧА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

S. Halatur

PhD, docent cafedra finance, Dnipropetrovsk State Agrarian-Economics University

FOOD SECURITY IN THE GLOBAL DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution "the Crimean humanitarian university", Yalta

THE PERFECTION OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL METHODS OF MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY

Д. А. Тарасов

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КООПЕРАЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

D. Tarasov

postgraduate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ECONOMIC NATURE OF THE COOPERATIVES IN AGRICULTURAL COMMODITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця