Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 13, 2014

Завантажити журнал №13, 2014

С. В. Киризюк

к. е. н., докторант відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

О. В. Риковська

к. е. н., старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

S. Kyryziuk

Ph. D., postdoctoral student of the Department for economy and policy of agrarian transformations SO "Institute for economics and forecasting UNAS" Kyiv, Ukraine

O. Rykovska

Ph. D., senior researcher of the Department for economy and policy of agrarian transformations SO "Institute for economics and forecasting UNAS" Kyiv, Ukraine

ADAPTIVE POTENTIAL OF RURAL COMMUNITY: THEORETICAL BASIS OF INVESTIGATION

Н. О. Шевченко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Академія муніципального управління

М. О. Сичова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

N. Shevchenko

Doctor of state management, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Academy of Municipal Management

M. Sychevа

Ph.D., associate professor, assistant professor of management, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

THE ROLE OF INVESTMENT IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTS

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

К. В. Лозінська

викладач, Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ СХЕМ У РАМКАХ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. Dobizhа

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, Vinnytsia Training and Research Institute of Economy, Ternopil National Economic University, Vinnitsa

K. Lozinski

teacher, Vinnytsia College of Economics and Business Ternopil National Economic University, Vinnitsa

FEATURES OF LEASING SCHEMES IN THE MANAGEMENT OF INVESTMENT BY FIRMS

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровського аграрно-економічного університету

Д. В. Воловик

аспірант, Дніпропетровського аграрно-економічного університету

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

N. Demchuk

PhD,, associate professor, assistant professor of finance Dnipropetrovsk University of Economics agro

D. Volovik

postgraduate, Dnipropetrovsk University of Economics agro

THE THEORETICAL JUSTIFICATION FOR DETERMINING THE APPROPRIATENESS OF INVESTMENT PROJECTS

Б. В. Єгоров

доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

К. Б. Козак

к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

B. Egorov

PhD, Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

E. Kozak

candidate of economic Sciences, associate Professor, Odessa national Academy of food technology, Odessa

STATE REGULATION OF REGIONAL FOOD MARKET

Ю. В. Тінтулов

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський Державний Аграрний Університет

ОДИНИЧНІ ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Yu. Tintulov

PhD, Associate Professor, of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

A SINGLE PARAMETER ESTIMATES LEVEL OF EFFICIENCY INVESTMENT FACILITIES FOOD

С. М. Халатур

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОДОВОЛЬЧА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

S. Halatur

PhD, docent cafedra finance, Dnipropetrovsk State Agrarian-Economics University

FOOD SECURITY IN THE GLOBAL DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution "the Crimean humanitarian university", Yalta

THE PERFECTION OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL METHODS OF MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY

Д. А. Тарасов

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КООПЕРАЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

D. Tarasov

postgraduate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ECONOMIC NATURE OF THE COOPERATIVES IN AGRICULTURAL COMMODITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет