EnglishНа русском

Агросвіт № 13, 2013

В. В. Тарасова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства, Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

V. V. Tarasova

Dr. of Science in Economics, associate professor, professor of environmental economics and management of forestry, Zhytomyr National Agroecological University

ASSESSING THE IMPACT OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE ENVIRONMENT ON HUMAN HEALTH

М. В. Калінчик

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Полтавська національна аграрна академія

В. М. Лебідь

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

К. О. Лисенко

асистент кафедри менеджменту, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

M. V. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Management of the Poltava Agrarian Academy

V. N. Lebid

Ph.D. in Economics, docent, Chair of Management of Luhansk Taras Shevchenko National University

K. O. Lysenko

assistant, Chair of Management of Luhansk Taras Shevchenko National University

ANALYSIS OF DIRECTIONS OF GOVERNMENT SUPPORT OF PRIVATE FARMS

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

СІЛЬСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

L. L. Melnik

Ph. D., Associate Professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian University Ukraine

RURAL HOUSEHOLDS: CARRENT STATE, PROSPECTIVE AND DEMAND FOR GOVERNMENT SUPPORT

Е. В. Прушківська

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ПЕРВИННОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

E. V. Prushkivska

PhD Economics, Assistant Professor Taras Shevchenko National university of Kyiv

AGRICULTURE AS A BASIC COMPONENT OF THE PRIMARY SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, к. е. н., директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Z. B. Yanchenko

honored economist of Ukraine, PhD of Economics, director of Department of economic development, trade and international cooperation of Zhytomyr oblast administration

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF AGRARIAN FIRMS

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

V. P. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY

Л. Г. Олейнікова

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу фіскальної політики, податкових та митних платежів, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УКРАЇНІ

L. G. Oleinikova

Ph.D.,Senior Fellow, Head of Department fiscal policy, tax and customs duties, "Academy of Financial Management" (Kyiv)

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE

М. О. Солодкий

к. е. н., професор, завідувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. О. Яворська

к. е. н., доцент кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СВІТОВИЙ БІРЖОВИЙ РИНОК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

M. Solodky

Ph.D., Professor, Head of the Department of Commodity Exchange Activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

V. Yaworska

Ph.D., Assistant Professor of the Department of Commodity Exchange Activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

GLOBAL COMMODITY EXCHANGE MARKET: MODERN STATE AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT

В. В. Кужель

викладач-методист, Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦІЇ НАРОЩЕННЯ

V. V. Kuzhel

teacher-methodologist, Agricultural College Uman National University of Horticulture

POTENTIAL AREAS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: ESSENCE, STRUCTURE, BUILDING TRENDS

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

D. V. Makhovsky

Dnipropetrovs'k State Agrarian University Ukraine

FORMING OF STRATEGY AS FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASE OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

І. Г. Максименко

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

І. G. Maksymenko

a graduate student, Uman national university of horticulture

EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF FORMING OF COMPETITIVENESS OF KNOWLEDGE INTENSIVE ENTERPRISES AGRICULTURAL SECTOR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця