Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 13, 2013

В. В. Тарасова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства, Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

V. V. Tarasova

Dr. of Science in Economics, associate professor, professor of environmental economics and management of forestry, Zhytomyr National Agroecological University

ASSESSING THE IMPACT OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE ENVIRONMENT ON HUMAN HEALTH

М. В. Калінчик

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Полтавська національна аграрна академія

В. М. Лебідь

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

К. О. Лисенко

асистент кафедри менеджменту, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

M. V. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Management of the Poltava Agrarian Academy

V. N. Lebid

Ph.D. in Economics, docent, Chair of Management of Luhansk Taras Shevchenko National University

K. O. Lysenko

assistant, Chair of Management of Luhansk Taras Shevchenko National University

ANALYSIS OF DIRECTIONS OF GOVERNMENT SUPPORT OF PRIVATE FARMS

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

СІЛЬСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

L. L. Melnik

Ph. D., Associate Professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian University Ukraine

RURAL HOUSEHOLDS: CARRENT STATE, PROSPECTIVE AND DEMAND FOR GOVERNMENT SUPPORT

Е. В. Прушківська

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ПЕРВИННОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

E. V. Prushkivska

PhD Economics, Assistant Professor Taras Shevchenko National university of Kyiv

AGRICULTURE AS A BASIC COMPONENT OF THE PRIMARY SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, к. е. н., директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Z. B. Yanchenko

honored economist of Ukraine, PhD of Economics, director of Department of economic development, trade and international cooperation of Zhytomyr oblast administration

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF AGRARIAN FIRMS

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

V. P. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY

Л. Г. Олейнікова

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу фіскальної політики, податкових та митних платежів, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УКРАЇНІ

L. G. Oleinikova

Ph.D.,Senior Fellow, Head of Department fiscal policy, tax and customs duties, "Academy of Financial Management" (Kyiv)

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE

М. О. Солодкий

к. е. н., професор, завідувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. О. Яворська

к. е. н., доцент кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СВІТОВИЙ БІРЖОВИЙ РИНОК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

M. Solodky

Ph.D., Professor, Head of the Department of Commodity Exchange Activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

V. Yaworska

Ph.D., Assistant Professor of the Department of Commodity Exchange Activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

GLOBAL COMMODITY EXCHANGE MARKET: MODERN STATE AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT

В. В. Кужель

викладач-методист, Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦІЇ НАРОЩЕННЯ

V. V. Kuzhel

teacher-methodologist, Agricultural College Uman National University of Horticulture

POTENTIAL AREAS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: ESSENCE, STRUCTURE, BUILDING TRENDS

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

D. V. Makhovsky

Dnipropetrovs'k State Agrarian University Ukraine

FORMING OF STRATEGY AS FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASE OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

І. Г. Максименко

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

І. G. Maksymenko

a graduate student, Uman national university of horticulture

EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF FORMING OF COMPETITIVENESS OF KNOWLEDGE INTENSIVE ENTERPRISES AGRICULTURAL SECTOR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет