EnglishНа русском

Агросвіт № 13, 2012

В. А. Голян

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

С. М. Демидюк

старший викладач кафедри фінансів та менеджменту організацій, Кіровоградський інститут розвитку людини "Україна"

А. І. Гордійчук

к. е. н., старший викладач кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЛІСОВОГО СЕКТОРА

Т. П. Добрунік

к. е. н., доцент, Одеський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

К. А. Пріб

к. е. н., доцент, докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ПРЕВЕНТИВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Т. В. Стройко

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. В. Вільхова

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЇХНЬОЇ РОДЮЧОСТІ

І. О. Іртищева

д. е. н., профессор, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

О. Є. Гросицька

здобувач, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Ю. В. Ушкаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Херсонський національний технічний університет

В. В. Петлюченко

старший викладач, Херсонський національний технічний університет

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. П. Приходько

к. і. н., Заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

СТРУКТУРНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ

Р. А. Аскеров

диссертант, Азербайджанский государственный экономический университет

ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР АЗЕРБАЙДЖАНА

Т. М. Нагорна

аспірант кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. С. Біліченко

здобувач, Миколаївський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ НА МИКОЛАЇВЩИНІ

Т. А. Дуранова

аспірант, Одеський національний економічний університет

СИРОВИННИЙ РЕСУРС ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

А. П. Миргородська

аспірант, Європейський університет, м. Київ

ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. О. Партута

Національний університет харчових технологій

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця