Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12

Завантажити журнал №12, 2021

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.3

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. М. Комська

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Vіnіchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Komska

Postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF ANTI-CRISIS STABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.9

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. О. Кватернюк

аспірант кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

A. Kvaterniuk

Postgraduate student of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF CROP PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.15

О. В. Назаренко

д. е. н, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Т. В. Лукаш

магістрантка, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

T. Lukash

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

FORMATION OF SEPARATE COMPONENTS OF THE COMPANY'S ACCOUNTING POLICY REGARDING ACCOUNTS RECEIVABLE

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.22

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ПЛОДООВОЧЕВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Еconomic University, Kherson, Ukraine

TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE ORGANIC FRUIT AND VEGETABLE MARKET OF UKRAINE IN THE WORLD CONTEXT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.34

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

О. І. Замора

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРАЦІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

L. Yarema

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine "Bereshany Agrotechnical Institute"

O. Zamora

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine "Bereshany Agrotechnical Institute"

LABOR MARKET AND EMPLOYMENT OF THE POPULATION: REGIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.39

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпекиОдеська національна академія харчових технологій

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.45

М. Я. Височанська

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

M. Vysochanska

PhD in Economics, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC AND SOCIAL RISKS OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER COOPERATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.51

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

V. Koroviy

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE MAIN DIRECTIONS OF PUBLIC FINANCIAL POLICY

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.58

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ ІЗ АГРОБІОМАСИ

N. Pryshliak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

METHODICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF BIOFUEL PRODUCTION FROM AGROBIOMASS

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.12.68

М. І. Тітарчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

M. Titarchuk

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET POLICY OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет