Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12

Завантажити журнал №12, 2020

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.4

В. П. Решетило

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Н. В. Можайкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ АГРАРНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Reshetilo

Doctor of Economic Sciences, Professor, Shef of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theoryand International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

N. Mozhaikina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

INTERNATIONAL TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS: CURRENT TRENDS AND PROBLEMS OF FOOD SECURITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.10

Н. Б. Демчишак

д. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. О. Радух

студентка, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

В. М. Гриб

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ЦИФРОВІЗАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

O. Radykh

student of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of L'viv

V. Hryb

Postgraduate student of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of L'viv

DIGITALIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONDITIONS OF OPENING THE LAND MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.19

О. М. Варченко

д. е. н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування,Білоцерківський національний аграрний університет

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

К. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Білоцерківський національний аграрний університет

В. А. Биба

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Varchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and Innovation, Bila Tserkva National Agrarian University

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

L. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor of Public Administration, administration and international economics, Bila Tserkva National Agrarian University

K. Tkachenko

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Bуba

PhD in Economics, Assistant Professor of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

METHODICAL APPROACHES TO THE COST MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.27

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Л. П. Рогатіна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська академія харчових технологій

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

Є. Г. Андрющенко

аспірант, Одеська академія харчових технологій

В. В. Білан

аспірант, Одеська академія харчових технологій

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ — ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department,National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

L. Rogatina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

Ye. Andriushchenko

Postgraduate student, Odessa National Academy of Food Technologies

V. Bilan

Postgraduate student, Odessa National Academy of Food Technologies

TRANSFORMATION OF INVESTMENT INFRASTRUCTURE — GUARANTEE OF ECONOMIC SECURITY: NATIONAL AND REGIONAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.34

Л. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

А. О. Дериколенко

м. н. с., кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ БАЗИС (КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ) ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

L. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

А. Derykolenko

Researcher in department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

PARADIGMAL BASIS (CONCEPTUAL FUNDAMENTALS) PROMOTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISE GOODS USING DIGITAL MARHIT MARHET MARKHIT MARHET MARKHIT

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.42

О. І. Дребот

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, professor, сorresponding Member of NAAS, Head of the department for institutional support of environmental management, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ASPECTS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM OF BALANCED NATURE USE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.48

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

АГРАРНИЙ РИНОК: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

О. Lebedenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dnіpro State Agrarian Economics University

AGRICULTURAL MARKET: CONCEPTS AND FEATURES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.53

В. М. Никончук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ

V. Nykonchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF INSTITUTIONALIZATION RESEARCH

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.60

О. В. Кожушко

к. е. н., доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Kozhushko

PhD in Economics, Associate Professor, Accounting and Business сonsulting Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF FORENSIC ECONOMIC EXAMINATION OF THE COSTS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.66

Л. А. Бехтер

к. е. н., доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Bekhter

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Financial and Economic Security and Project Management, Zaporizhia National University, Zaporozhye

THREATS OF INFORMATION SECURITY AND PROTECTION OF INFORMATION AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.71

І. Я. Ткачук

к. е. н., доцент, докторант, Університет банківської справи

М. Я. Кобеля

аспірант, Університет банківської справи

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В СЕКТОРІ ПІДПРИЄМСТВ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ

I. Tkachuk

PhD in Economics, Associate Professor, doctoral student, Banking University

M. Kobelia

Postgraduate student, Banking University

PECULIARITIES OF FINANCIAL POLICY FORMATION IN THE SECTOR OF ENTERPRISES WITH THE STATE PARTICIPATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.79

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

П. В. Цвях

студент, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

P. Tsviakh

student, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

PROBLEMS OF FORMING COMMUNICATIONS AT ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.87

Є. В. Скляр

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

А. С. Лазоренко

магістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ — BITCOIN

Ye. Skljar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of department of business, trade and stock exchanges, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

A. Lazorenko

master student of department of business, trade and stock exchanges, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE FORMATION OF THE INFORMATION NETWORK ECONOMY THROUGH USING OF E-MONEY — BITCOIN

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.95

Т. М. Федоренко

аспірант кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ "ГОТЕЛЬ" ЯК ОДНОГО З КЛЮЧОВИХ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

T. Fedorenko

Postgraduate student, Department of entrepreneurship and trade, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF SUBSTANTIATION OF THE DEFINITION OF "HOTEL" AS ONE OF THE KEY SUBJECTS OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.101

М. В. Гомон

аспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

СУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

M. Homon

Postgraduate student, Simon Kusnets Kharkiv National University of Economics

THE ESSENCE OF STATE REGULATION POTENTIAL OF ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY AND PRINCIPLES OF ITS IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.107

Л. В. Длугоборська

викладач, Уманський національний університет садівництва

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Dluhoborska

Lecturer, Uman National University of Horticulture

EXPRESS DIAGNOSTICS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF HORTICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.114

А. О. Ковальова

аспірант кафедри економіки та фінансів, Херсонський державний аграрно-економічний університет

АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Kovaleva

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, State Agrarian University of Kherson

ALTERNATIVE FORMS OF FINANCIAL SUPPORT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет