Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12

Завантажити журнал №12, 2019

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.3

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

РОЛЬ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

A. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

ROLE OF CONSUMER CO-OPERATION IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.10

В. А. Ткачук

д. е. н., професор кафедри економіки праці та соціального розвитку,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Т. О. Костюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Prof., Department of Labor Economics and Social Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

T. Kostiuk

PhD in Economics, Senior Teacher, Department of Labor Economics and Social DevelopmentNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

WAYS OF INCREASING EFFICIENCY OF USE OF LABOR RESOURCES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.15

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну

Д. В. Новіков

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

M. Denysenko

Doctor of Economic Science, Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

D. Novikov

Post-graduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF UKRAINIAN AGRICULTURE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.22

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Р. В. Тульчинський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

О. Ю. Федотов

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

M. Shashyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

R. Tulchinsky

Doctor of Economic Sciences, Associate professor, Head of management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university", Kyiv

O. Fedotov

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF INNOVATION-ORIENTED POLICY OF PERSONNEL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.28

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР

І. Lepetan

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ASSETS OF THE ENTERPRISE ACCOUNTING: ECOLOGICAL VECTOR

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.39

O. Volynets

State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of Kyiv

D. Bondarenko

State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of Kyiv

V. Oleksiuk

Student of the International Relations School, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL AND METHODICAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL AGRIBUSINESS

О. Я. Волинець

аспірант ДННУ "Академія фінансового управління"

Д. В. Бондаренко

аспірант ДННУ "Академія фінансового управління"

В. І. Олексюк

студент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ Й МЕТОДИЧНІ ПІДОЙМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО АГРОБІЗНЕСУ

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.53

К. А. Пилипенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри організації обліку та аудиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ю. С. Бендас

ЗВО СВО "Магістр" спеціальності 071 Облік і оподаткування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. А. Арутюнова

ЗВО СВО "Бакалавр" спеціальності 071 Облік і оподаткування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ОЦІНКА ТА ВИЗНАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ

K. Pylypenko

Doctor of economics sciences, associate professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Yu. Bendas

ZVO SVO "Master" specialty 071 Accounting and taxation, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

О. Arutyunova

ZVO SVO "Bachelor" specialty 071 Accounting and taxation, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ASSESSMENT AND RECOGNITION OF LONG-TERM BIOLOGICAL ASSETS IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.60

Д. М. Квашук

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

Р. О. Єрохін

студент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО ЗОРУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

D. Kvashuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

R. Erokhin

student of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

OVERVIEW OF THE POSSIBILITY OF MASHING APPROACH IN AGRICULTURAL HOUSEHOLD

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.12.65

Т. В. Дудкіна

аспірант кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПОКРАЩЕННЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

T. Dudkina

Postgraduate student in the department of oconomics and social-labour relationship,University of Customs and Finance, Dnipro

IMPROVING THE PLANNING OF AGRARIAN FORMS DEVELOPMENT BASED ON ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет