Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2018

Завантажити журнал №12, 2018

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. М. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПАПЕРОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ

V. Plaksiyenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

I. Nazarenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

CONCEPTUAL BASIS OF PAPERLESS ACCOUNTING ORGANIZATION

М. М. Бердар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

M. Berdar

Ph.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

COMPETITIVENESS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES OF UKRAINE: MODERN PROBLEMS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

M. Odnorog

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Doctoral student Department of theory of Economics and Finance, Scientific-research financial Institute State educational-scientific institution "Academy of financial management"

INSTITUTIONAL ASPECTS OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPMENT

М. А. Однорог

к. е. н., доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів, Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Н. І. Кравчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. Kravchuk

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

ENSURING ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF BIOENERGY ALTERNATIVES FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

О. С. Ткаченко

к. е. н., викладач кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОСНОВА ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Tkachenko

Ph.D., lecturer of the Department of Accounting, Audit and Management of Financial and Economic Security, Dniprovsky State Agrarian and Economic University

DISTRIBUTION OF FINANCIAL RESOURCES AS A BASIS FOR ACHIEVING THE ECONOMIC SAFETY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Г. Л. Норд

к. е. н., професор б.в.з., директор, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили

АПРОБАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

G. Nord

Ph.D. in Economics, Professor b.v., Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

APPROBATION OF MECHANISM FORMING ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM OF FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT

І. І. Садовий

к. е. н., старший викладач кафедри землевпорядне проектування, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

В. М. Шевченко

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СІВОЗМІН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

I. Sadovyy

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer in Land Planning Department, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Docuchaev

V. Shevchenko

Postgraduate Student, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Docuchaev

INTRODUCTION OF DYNAMIC CROP ROTATIONS AS AN INNOVATIVE WAY OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ

І. Lepetan

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Accounting Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

BACKGROUND AND ACCOUNTING OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ "ВЕЛИКИХ" ДАНИХ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ "РОЗУМНОГО" СТАЛОГО МІСТА

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

PROSPECTS OF USING "BIG" DATA OF MOBILE OPERATORS IN THE INFORMATION MODEL OF "SMART" SUSTAINABLE CITY

М. М. Лук'янова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

І. С. Гурська

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

СІЛЬСЬКА КООПЕРАЦІЯ ЯК ОСНОВА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

M. Lukianova

PhD, senior lecturer of department of Economics of Enterprise, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Berezhany Agrotechnical Institute, Berezhany

I. Hurska

PhD, associate professor, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Berezhany Agrotechnical Institute, Berezhany

RURAL COOPERATION AS THE BASIS OF LOCAL DEVELOPMENT

О. М. Олексієвець

директор, ДП "Березнівське лісове господарство"

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

O. Oleksiievets

director, State-owned administrative forestry enterprise "Bereznivske lisove hospodarstvo"

DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS' ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF ECOLOGIZATION OF FORESTRY PRODUCTION: REGIONAL PECULIARITIES

Т. О. Ніколайчук

магістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРАЦІВНИКІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

T. Nikolaychuk

Master of Law, postgraduate, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine, ORCID:0000-0001-6268-7723

THE MAIN IMPROVEMENT DIRECTIONS OF THE MOTIVATIONAL SYSTEM THE UKRAINE'S NATURE RESERVE FUND'S EMPLOYEES

В. А. Козловцева

асистент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

V. Kozlovceva

Assistant Professor of the Department of Environmental Protection, Odessa State Environmental University

FORMATION OF THE MODERN CONCEPT OF IMPLEMENTING AN ENVIRONMENTALLY-CLEAN PRODUCTION IN THE AGRO-INDUSTRIAL FIELD OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет