EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2017

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

к. е. н., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ РИНКОВИХ РЕФОРМ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

G. Kukel

PhD (Economics), Vinnytsia cooperative institute, Vinnitsa

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION IN AGRICULTURE UKRAINE UNDER THE INFLUENCE MARKET REFORMS

С. М. Калінчик

генеральний директор НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

ПРОБЛЕМИ СВИНАРСТВА УКРАЇНИ В СЕРЕДОВИЩІ СВІТОВОГО РИНКУ

S. Kalinchyk

General Manager, "WinMixSoft" Ltd

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

PROBLEMS OF UKRAINIAN PIG FARMING IN THE WORLD MARKET ENVIRONMENT

В. В. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

V. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance Economic Faculty, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamyanetz-Podilskiy

TECHNOLOGICAL PROCESSES IN ANIMAL PRODUCTION

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF CORPORATE ENTERPRISES

І. А. Косач

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів

СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

I. Kosach

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Department of Public Administration and Organizations' Management, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

SYSTEMATIC METHODOLOGY IN RESEARCH OF INTEGRATION PROCESSES IN AIC ON THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP BASIS

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

S. Khalatur

Ph. D. in Economics, associate рrofessor of Finance and banking Department Dnipro State Agrarian and Economic University

PROMISING FORMS OF ORGANIZATIONAL MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE

C. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

К. О. Касмініна

студентка, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

РИЗИКОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ

S. Kulakova

Ph.D., assistant professor of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

К. Kasminina

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE ENTERPRISE'S RESILIENCE AS A PREREQUISITE FOR ITS DEVELOPMENT: THE ESSENCE AND INDICATORS OF DEFINITION

O. М. Гaйдapжийcькa

к. e. н., дoцeнт кaфeдpи фiнaнciв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

O. В. Кocтюнiк

к. e. н., дoцeнт кaфeдpи фiнaнciв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

O. П. Кaщук

судентка, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

ВЛACНИЙ КAПIТAЛ: ДЖEPEЛA ФOPМУВAННЯ ТA ФУНКЦIЇ

O. Haidarzhyiska

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit, National Aviation University

O. Kostiunik

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit, National Aviation University

O. Kaschuk

student, National Aviation University

THE EQUITY: SOURCES OF FORMATION AND FUNCTIONS

Д. О. Котелевець

аспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В АПК

D. Kotelevets

рostgraduate student, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

CONCEPTUAL PROVISIONS FOR COMPETITIVENESS IMPROVEMENT OF THE PROCESSING ENTERPRISES IN AIC

О. В. Камінецька

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТЕРИТОРІЙ

О. Kaminetska

aspirant, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

METHODOLOGICAL BASIS OF THE RESEARCH DEPARTMENT OF LAND RESOURCE POTENTIAL AREAS

К. С. Пашинська

здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

K. Pashynska

applicant of department of international finances Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODELS OF FINANCING OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця