Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2017

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

к. е. н., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ РИНКОВИХ РЕФОРМ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

G. Kukel

PhD (Economics), Vinnytsia cooperative institute, Vinnitsa

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION IN AGRICULTURE UKRAINE UNDER THE INFLUENCE MARKET REFORMS

С. М. Калінчик

генеральний директор НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., керівник проектів НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"

М. В. Калінчик

д. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

ПРОБЛЕМИ СВИНАРСТВА УКРАЇНИ В СЕРЕДОВИЩІ СВІТОВОГО РИНКУ

S. Kalinchyk

General Manager, "WinMixSoft" Ltd

I. Alekseenko

Ph.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" Ltd

M. Kalinchyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

PROBLEMS OF UKRAINIAN PIG FARMING IN THE WORLD MARKET ENVIRONMENT

В. В. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

V. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance Economic Faculty, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamyanetz-Podilskiy

TECHNOLOGICAL PROCESSES IN ANIMAL PRODUCTION

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF CORPORATE ENTERPRISES

І. А. Косач

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів

СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

I. Kosach

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Department of Public Administration and Organizations' Management, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

SYSTEMATIC METHODOLOGY IN RESEARCH OF INTEGRATION PROCESSES IN AIC ON THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP BASIS

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

S. Khalatur

Ph. D. in Economics, associate рrofessor of Finance and banking Department Dnipro State Agrarian and Economic University

PROMISING FORMS OF ORGANIZATIONAL MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE

C. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

К. О. Касмініна

студентка, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

РИЗИКОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ

S. Kulakova

Ph.D., assistant professor of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

К. Kasminina

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE ENTERPRISE'S RESILIENCE AS A PREREQUISITE FOR ITS DEVELOPMENT: THE ESSENCE AND INDICATORS OF DEFINITION

O. М. Гaйдapжийcькa

к. e. н., дoцeнт кaфeдpи фiнaнciв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

O. В. Кocтюнiк

к. e. н., дoцeнт кaфeдpи фiнaнciв, oблiку i aудиту, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

O. П. Кaщук

судентка, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiвepcитeт

ВЛACНИЙ КAПIТAЛ: ДЖEPEЛA ФOPМУВAННЯ ТA ФУНКЦIЇ

O. Haidarzhyiska

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit, National Aviation University

O. Kostiunik

PhD in economics, associate professor of finance, accounting and audit, National Aviation University

O. Kaschuk

student, National Aviation University

THE EQUITY: SOURCES OF FORMATION AND FUNCTIONS

Д. О. Котелевець

аспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В АПК

D. Kotelevets

рostgraduate student, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

CONCEPTUAL PROVISIONS FOR COMPETITIVENESS IMPROVEMENT OF THE PROCESSING ENTERPRISES IN AIC

О. В. Камінецька

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТЕРИТОРІЙ

О. Kaminetska

aspirant, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

METHODOLOGICAL BASIS OF THE RESEARCH DEPARTMENT OF LAND RESOURCE POTENTIAL AREAS

К. С. Пашинська

здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

K. Pashynska

applicant of department of international finances Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODELS OF FINANCING OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет