EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2016

Завантажити журнал №12, 2016

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

І. І. Андрощук

к. е. н., громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Луцьк

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

I. Androshchuk

Candidate of Science (Econ.), Non-governmental organization "European Analytical Centre", Lutsk

STREAMLINING OF NATURE MANAGEMENT IN DRAINAGE REGION

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЕЛЕМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

ESSENCE, STRUCTURE AND ELEMENTS OF INVESTMENT MARKET UKRAINE

Н. П. Мацелюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби, м. Ірпінь, Київська область

М. О. Скорик

старший викладач кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби, м. Ірпінь, Київська область

ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ І НОВІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

N. Matselioukh

Ph.D in Economics., associate professor, associate professor of Economics department, University of the State Fiscal Service, Irpin, Kyiv region

M. Skoryk

Senior lecturer of Economics department, University of the State Fiscal Service, Irpin, Kyiv region

THE TAXATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR: PROBLEMS AND NEW APPROACHES IN THE SYSTEM OF STATE ADJUSTMENT

Азизов Анар Али оглы

доктор философии по экономике, доцент, декан факультета "Менеджмент и бизнес", Бакинский университет бизнеса

ТУРИЗМ КАК ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Azizov Anar Ali

Ph.D. in Economics, associate professor, Dean of the faculty "Management and Business", Baku Business University

TOURISM AS A FORM OF ECONOMIC ACTIVITY

С. А. Вітер

к. пед. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет

З. Д. Вітер

старший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Viter

k. ped. district, senior lecturer of the department of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

Z. Viter

senior lecturer of the department of Management organizations and administration of M.P. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT STRATEGIC MANAGEMENT COST OF SALES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ж. В. Крючкова

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

J. Kryuchkova

Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University, Dnipropetrovsk

METHODICAL APPROACHES TO DETERMINATION COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця