Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2015

Завантажити журнал №12, 2015

Г. М. Чорний

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. В. Данилевська

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДІАЛЕКТИКА ПОНЯТЬ "САМОУПРАВЛІННЯ" І "УПРАВЛІННЯ" В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК

G. Chornij

Doctor of Economics, Professor

I. Mishchenko

Ph.D., associate Professor

I. Danilevskaya

graduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DIALECTICAL CONCEPTS OF "SELF MANAGEMENT" AND "MANAGEMENT" IN PRACTICE OF MANAGERS AND EXPERTS IN AGRIBUSINESS

О. О. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Н. Ф. Мандзюк

аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of managers training, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

N. Mandzyuk

Postgraduate, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT FOUNDATIONS AGRICULTURAL BUSINESS IN UKRAINE

Є. М. Улько

к. е. н., доцент кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

БІРЖОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Y. Ulko

Ph.D., assistant professor of department of production management and agribusiness, the Kharkiv National Agrarian University of V.V. Dokuchaev, Kharkiv

EXCHANGE MECHANISM PRICING AT AGRICULTURAL PRODUCTS

І. І. Румик

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Університет економіки та права "Крок", м. Київ

МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

І. Rumyk

PhD, Associate professor of finances, account and audit department, KROK" University, Kyiv

METHODS OF ECONOMIC RESEARCH OF THE FOOD PROVIDING

С. О. Нікітченко

к. е. н., доцент кафедри організації агробізнесу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Nіkіtchenko

Ph.D., assistant professor of agricultural business organizations, the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. М. Хопчан

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет

ВПЛИВ КОДУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

V. Hopchan

Candidate of Economics, associate professor of department economic Theory, Ternopil national economic university

INFLUENCE OF CODING ON FORMATION OF CUSTOMS COST OF VEHICLES

Л. А. Гунько

к. е. н., доцент, доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. Р. Дьяченко

cтудентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ

L. Gunko

candidate of economic sciences, associate prof, associate professor department land planning, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Е. Dyachenko

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACHES TO AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE TERRITORY OF THE ECOLOGICAL AND LANDSCAPE BASED

І. П. Миколайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Mykolaichuk

Ph.D. in Economics, associate professor of Management Department Kyiv National University of Trade and Economics

FORM THE DEVELOPMENTAL MODEL OF INNOVATIVE POTENTIAL FOR ENTERPRISE

В. М. Шевченко

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ: СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД

V. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

ACCOUNTING FOR INVESTMENT PROPERTY: THE SUBJECT-OBJECT APPROACH

В. С. Неізвестна

аспірант, Європейський Університет, м. Київ

ЗОВНІШНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ФАКТОР СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

V. Neizvestna

Postgraduate, European University, Kyiv

EXTERNAL HEALTH BENEFITS BUSINESSES AND RECREATIONAL COMPLEX AS A FACTOR FOR SUSTAINABLE OPERATION OF THE BUSINESS

О. І. Гриник

науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

O. Grynyk

researcher, Laboratory of Environmental Management, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

THE SCIENTIFIC APPROACHES OF ESTABLISHING EFFICIENT SYSTEM TO MOTIVATE AGRICULTURAL ENTERPRISES TO MAKE THE ECOLOGICALLY SAFE FOOD RAW MATERIALS AND FOOD

Є. С. Жураківський

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

E. Zhurakivskiy

Postgraduate student of Vinnitsa National Agrarian University

CONCEPTUAL BASIS ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL IN THE CONDITIONS OF THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS

В. І. Вороненко

асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. Voronenko

Assistant of Economics and Business Administration Department, Sumy State University

PRINCIPLES FOR ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет