EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2015

Завантажити журнал №12, 2015

Г. М. Чорний

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. В. Данилевська

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДІАЛЕКТИКА ПОНЯТЬ "САМОУПРАВЛІННЯ" І "УПРАВЛІННЯ" В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК

G. Chornij

Doctor of Economics, Professor

I. Mishchenko

Ph.D., associate Professor

I. Danilevskaya

graduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DIALECTICAL CONCEPTS OF "SELF MANAGEMENT" AND "MANAGEMENT" IN PRACTICE OF MANAGERS AND EXPERTS IN AGRIBUSINESS

О. О. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Н. Ф. Мандзюк

аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of managers training, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

N. Mandzyuk

Postgraduate, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT FOUNDATIONS AGRICULTURAL BUSINESS IN UKRAINE

Є. М. Улько

к. е. н., доцент кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

БІРЖОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Y. Ulko

Ph.D., assistant professor of department of production management and agribusiness, the Kharkiv National Agrarian University of V.V. Dokuchaev, Kharkiv

EXCHANGE MECHANISM PRICING AT AGRICULTURAL PRODUCTS

І. І. Румик

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Університет економіки та права "Крок", м. Київ

МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

І. Rumyk

PhD, Associate professor of finances, account and audit department, KROK" University, Kyiv

METHODS OF ECONOMIC RESEARCH OF THE FOOD PROVIDING

С. О. Нікітченко

к. е. н., доцент кафедри організації агробізнесу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Nіkіtchenko

Ph.D., assistant professor of agricultural business organizations, the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. М. Хопчан

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет

ВПЛИВ КОДУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

V. Hopchan

Candidate of Economics, associate professor of department economic Theory, Ternopil national economic university

INFLUENCE OF CODING ON FORMATION OF CUSTOMS COST OF VEHICLES

Л. А. Гунько

к. е. н., доцент, доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. Р. Дьяченко

cтудентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ

L. Gunko

candidate of economic sciences, associate prof, associate professor department land planning, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Е. Dyachenko

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACHES TO AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE TERRITORY OF THE ECOLOGICAL AND LANDSCAPE BASED

І. П. Миколайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Mykolaichuk

Ph.D. in Economics, associate professor of Management Department Kyiv National University of Trade and Economics

FORM THE DEVELOPMENTAL MODEL OF INNOVATIVE POTENTIAL FOR ENTERPRISE

В. М. Шевченко

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ: СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД

V. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

ACCOUNTING FOR INVESTMENT PROPERTY: THE SUBJECT-OBJECT APPROACH

В. С. Неізвестна

аспірант, Європейський Університет, м. Київ

ЗОВНІШНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ФАКТОР СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

V. Neizvestna

Postgraduate, European University, Kyiv

EXTERNAL HEALTH BENEFITS BUSINESSES AND RECREATIONAL COMPLEX AS A FACTOR FOR SUSTAINABLE OPERATION OF THE BUSINESS

О. І. Гриник

науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

O. Grynyk

researcher, Laboratory of Environmental Management, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

THE SCIENTIFIC APPROACHES OF ESTABLISHING EFFICIENT SYSTEM TO MOTIVATE AGRICULTURAL ENTERPRISES TO MAKE THE ECOLOGICALLY SAFE FOOD RAW MATERIALS AND FOOD

Є. С. Жураківський

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

E. Zhurakivskiy

Postgraduate student of Vinnitsa National Agrarian University

CONCEPTUAL BASIS ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL IN THE CONDITIONS OF THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS

В. І. Вороненко

асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. Voronenko

Assistant of Economics and Business Administration Department, Sumy State University

PRINCIPLES FOR ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця