Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2014

Завантажити журнал №12, 2014

Л. М. Коваль

к. е. н., доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

L. Koval

PhD, Associate Professor, Khmelnitsky Cooperative Trade and Economic Institute

STATUS AND PROBLEMS OF FORMATION OF LOGISTICS AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

А. Ю. Остапенко

к. е. н., науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

A. Ostapenko

PhD in economics, research scientist in department of economics and policy of agrarian transformations, State organization "Institute for economics and forecasting of NAS of Ukraine"

AGROECOLOGICAL INITIATIVES IN CLIMATE CHANGE CONDITIONS

М. В. Калінчик

д. е. н., професор кафедри економіки і підприємництва, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

СОФІЗМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ

M. Kalinchyk

Ph.D., Professor of Economics and Business Dnipropetrovsk branch of the Open International University of Human Development "Ukraine"

SOPHISTRY IN AGRICULTURAL SECTOR MANAGEMENT

О. І. Галенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Білоцерківський національний аграрний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В ПІВДЕНННОМУ РЕГІОНІ

O. Galenko

Candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprises, Bilocerkivskiy national agrarian university

REGIONAL PROBLEMS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCTION OF GRAIN ARE IN SOUTH REGION

O. В. Митяй

к. е. н., дoцент, зaв. кaфедрoю екoнoмiчнoї теoрiї тa прaвa, Умaнський держaвний педaгoгiчний унiверситет iменi Пaвлa Тичини

OСOБЛИВOСТI IННOВAЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI В ХAРЧOВIЙ ПРOМИСЛOВOСТI

O. Mytyay

Ph.D. (Economics), associate professor, Head of the Department of economic theory and right

FEATURES OF INNOVATIVE ACTIVITY ARE IN FOOD INDUSTRY

А. М. Волківська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

ОРГАНІЗАЦІЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

A. Volkivska

Candidate of economic sciences; the assistant professor of the organizations management department; Zhytomyr National Agrarian and Ecological University

THE ORGANIZATION AND EKONOMIK PROBLEM OF NORMATIVE AND EMPLOYMENT REGULATION

А. Б. Ярова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Т. В. Семеняка

аспірант кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Iarova

Candidate of Sciences (Economics), Assistant Professor of Department of the Account, Analysis, Audit and Administration of Enterprises of Mining-metallurgical Complex, State Higher Educational Institution "Kryviy Rih National University"

T. Semenyaka

Postgraduate Student of Department of the Account, Analysis, Audit and Administration of Enterprises of Mining-metallurgical Complex, State Higher Educational Institution "Kryviy Rih National University"

LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

А. О. Фещенко

асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

G. Osovska

Ph.D., professor , manager of department of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

A. Feshhenko

lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

TECHNOLOGICAL INNOVATION AS A FACTOR IN THE EFFECTIVE DEVELOPMENT ENTERPRISE OF THE FOOD INDUSTRY

Ю. В. Тінтулов

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський Державний Аграрний Університет

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Yu. Tintulov

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

ECONOMIC PROBLEMS OF POTENTIAL COMPETITIVENESS FOOD CORPORATE STRUCTURE

О. Ю. Смольська

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Smolska

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE MAIN DIRECTIONS OF THE ACCOUNTING POLICY IMPLEMENTATION IN THE HORTICULTURAL ENTERPRISES

Є. С. Лазеба

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

E. Lazeba

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava city

KEY ASPECTS USE OF GLOBAL LAND RESOURCES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет