EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2014

Завантажити журнал №12, 2014

Л. М. Коваль

к. е. н., доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

L. Koval

PhD, Associate Professor, Khmelnitsky Cooperative Trade and Economic Institute

STATUS AND PROBLEMS OF FORMATION OF LOGISTICS AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

А. Ю. Остапенко

к. е. н., науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

A. Ostapenko

PhD in economics, research scientist in department of economics and policy of agrarian transformations, State organization "Institute for economics and forecasting of NAS of Ukraine"

AGROECOLOGICAL INITIATIVES IN CLIMATE CHANGE CONDITIONS

М. В. Калінчик

д. е. н., професор кафедри економіки і підприємництва, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

СОФІЗМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ

M. Kalinchyk

Ph.D., Professor of Economics and Business Dnipropetrovsk branch of the Open International University of Human Development "Ukraine"

SOPHISTRY IN AGRICULTURAL SECTOR MANAGEMENT

О. І. Галенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Білоцерківський національний аграрний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В ПІВДЕНННОМУ РЕГІОНІ

O. Galenko

Candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprises, Bilocerkivskiy national agrarian university

REGIONAL PROBLEMS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCTION OF GRAIN ARE IN SOUTH REGION

O. В. Митяй

к. е. н., дoцент, зaв. кaфедрoю екoнoмiчнoї теoрiї тa прaвa, Умaнський держaвний педaгoгiчний унiверситет iменi Пaвлa Тичини

OСOБЛИВOСТI IННOВAЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI В ХAРЧOВIЙ ПРOМИСЛOВOСТI

O. Mytyay

Ph.D. (Economics), associate professor, Head of the Department of economic theory and right

FEATURES OF INNOVATIVE ACTIVITY ARE IN FOOD INDUSTRY

А. М. Волківська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

ОРГАНІЗАЦІЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

A. Volkivska

Candidate of economic sciences; the assistant professor of the organizations management department; Zhytomyr National Agrarian and Ecological University

THE ORGANIZATION AND EKONOMIK PROBLEM OF NORMATIVE AND EMPLOYMENT REGULATION

А. Б. Ярова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Т. В. Семеняка

аспірант кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Iarova

Candidate of Sciences (Economics), Assistant Professor of Department of the Account, Analysis, Audit and Administration of Enterprises of Mining-metallurgical Complex, State Higher Educational Institution "Kryviy Rih National University"

T. Semenyaka

Postgraduate Student of Department of the Account, Analysis, Audit and Administration of Enterprises of Mining-metallurgical Complex, State Higher Educational Institution "Kryviy Rih National University"

LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

А. О. Фещенко

асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

G. Osovska

Ph.D., professor , manager of department of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

A. Feshhenko

lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

TECHNOLOGICAL INNOVATION AS A FACTOR IN THE EFFECTIVE DEVELOPMENT ENTERPRISE OF THE FOOD INDUSTRY

Ю. В. Тінтулов

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський Державний Аграрний Університет

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Yu. Tintulov

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

ECONOMIC PROBLEMS OF POTENTIAL COMPETITIVENESS FOOD CORPORATE STRUCTURE

О. Ю. Смольська

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Smolska

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE MAIN DIRECTIONS OF THE ACCOUNTING POLICY IMPLEMENTATION IN THE HORTICULTURAL ENTERPRISES

Є. С. Лазеба

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

E. Lazeba

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava city

KEY ASPECTS USE OF GLOBAL LAND RESOURCES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця