EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2013

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗЕМЕЛЬНІ УГІДДЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Т. С. Гайдучок

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет

В. А. Мостепанюк

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування, Житомирський національний агроекологічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. S. Gayduchok

candidate of Economical Science, Associate Professor, Assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

V. A. Mostepanyuk

candidate of Sciences in Agriculture, Associate Professor, Assistant professor of forest inventory and forest management, Zhytomyr National Agroecological University

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM OF FOREST ENTERPRISES

Т. А. Деркач

к. е. н., викладач, ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

ПОРІВНЯЛЬНА РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ЗЕРНОВИХ СКЛАДІВ

T. A. Derkach

сandidate of Sciences (Economics), teacher VSP is the Agrotechnical college of the Uman national university of gardening

COMPARATIVE RATING ESTIMATION EFFICIENCY OF THE USE OF CIRCULATING ASSETS OF GRAIN WAREHOUSES

О. М. Вишневська

д. е. н., професор, Миколаївський національний аграрний університет

О. В. Кривошеєв

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Vishnevskaya

doctor of economic Sciences, Professor

А. Кrivosheev

master of Finance and accounting faculty Nikolaev state agrarian University

USE OF SYSTEMS COST MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. С. Павленко

викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ НУТРІЇВНИЦТВА

О. S. Pavlenko

lecturer, Dnipropetrovsk state agrarian University

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF REGIONAL DEVELOPMENT OF NUTRIA FARMING

І. І. Гаврилюк

асистент, Львівський національний аграрний університет

CТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА

I. I. Gavrilyuk

assistant Lviv National Agrarian University

STAN THAT PROSPECT DERZHAVNOI PIDTIRIMKI GALUZI SKOTARSTVA

Р. С. Чорний

к. е. н., доцент, завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Нововолинський факультет Тернопільського національного економічного університету

СТРУКТУРУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

R. S. Chornyi

Ph.D. in Economics, Docent, Head of the Chair of General Business Humanities Sciences, Novovolynsk Department of Ternopol National Economic University

STRUCTURING FACTORS OF DEVELOPMENT EMPLOYMENT POTENTIAL IN THE DOMESTIC SCIENTIFIC THOUGHT

В. В. Гоблик

к. філос. н., старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В МЕЖАХ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ, СФОРМОВАНИХ НА КОРДОНІ УКРАЇНИ З ЄС

V. V. Hoblik

candidate in Philosophy Sciences, Senior Research a Associate, Institute of Regional Research, National Academy of Sciences of Ukraine

INVESTMENT AND ECONOMIC COOPERATION WITHIN THE BORDERING REGIONS OF UKRAINE AND THE EU

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

G. V. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

DEVELOPMENT OF THE REAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF NATIONAL ECONOMIC STRATEGY OF UKRAINE

М. Ф. Аверкина

к. е. н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ

M. F. Averkyna

candidate of sciences (Economics), post doctoral student of department management and marketing, Lutsk National Technical University

FORMATION OF THE METHODICAL APPROACH TO DIAGNOSTIC OF URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT'S EFFICIENCY

А. Г. Макеєнко

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

A. G. Makeienko

graduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

QUALITY MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

К. О. Басенко

аспірант кафедри "Економічна теорія", Чернігівський державний інститут економіки і управління

ПОЄДНАННЯ ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЗМЕНШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ У БУДІВЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ

K. Basenko

graduate student, Сhernihiv state institute of economy and management

COMBINATION OF DIRECT AND INDIRECT STATE INFLUENCE IS ON DIMINISHING OF INVESTMENT RISKS IN A BUILD COMPLEX

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця