Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2013

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗЕМЕЛЬНІ УГІДДЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Т. С. Гайдучок

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет

В. А. Мостепанюк

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування, Житомирський національний агроекологічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. S. Gayduchok

candidate of Economical Science, Associate Professor, Assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

V. A. Mostepanyuk

candidate of Sciences in Agriculture, Associate Professor, Assistant professor of forest inventory and forest management, Zhytomyr National Agroecological University

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM OF FOREST ENTERPRISES

Т. А. Деркач

к. е. н., викладач, ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

ПОРІВНЯЛЬНА РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ЗЕРНОВИХ СКЛАДІВ

T. A. Derkach

сandidate of Sciences (Economics), teacher VSP is the Agrotechnical college of the Uman national university of gardening

COMPARATIVE RATING ESTIMATION EFFICIENCY OF THE USE OF CIRCULATING ASSETS OF GRAIN WAREHOUSES

О. М. Вишневська

д. е. н., професор, Миколаївський національний аграрний університет

О. В. Кривошеєв

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Vishnevskaya

doctor of economic Sciences, Professor

А. Кrivosheev

master of Finance and accounting faculty Nikolaev state agrarian University

USE OF SYSTEMS COST MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. С. Павленко

викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ НУТРІЇВНИЦТВА

О. S. Pavlenko

lecturer, Dnipropetrovsk state agrarian University

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF REGIONAL DEVELOPMENT OF NUTRIA FARMING

І. І. Гаврилюк

асистент, Львівський національний аграрний університет

CТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА

I. I. Gavrilyuk

assistant Lviv National Agrarian University

STAN THAT PROSPECT DERZHAVNOI PIDTIRIMKI GALUZI SKOTARSTVA

Р. С. Чорний

к. е. н., доцент, завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Нововолинський факультет Тернопільського національного економічного університету

СТРУКТУРУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

R. S. Chornyi

Ph.D. in Economics, Docent, Head of the Chair of General Business Humanities Sciences, Novovolynsk Department of Ternopol National Economic University

STRUCTURING FACTORS OF DEVELOPMENT EMPLOYMENT POTENTIAL IN THE DOMESTIC SCIENTIFIC THOUGHT

В. В. Гоблик

к. філос. н., старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В МЕЖАХ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ, СФОРМОВАНИХ НА КОРДОНІ УКРАЇНИ З ЄС

V. V. Hoblik

candidate in Philosophy Sciences, Senior Research a Associate, Institute of Regional Research, National Academy of Sciences of Ukraine

INVESTMENT AND ECONOMIC COOPERATION WITHIN THE BORDERING REGIONS OF UKRAINE AND THE EU

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

G. V. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

DEVELOPMENT OF THE REAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF NATIONAL ECONOMIC STRATEGY OF UKRAINE

М. Ф. Аверкина

к. е. н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ

M. F. Averkyna

candidate of sciences (Economics), post doctoral student of department management and marketing, Lutsk National Technical University

FORMATION OF THE METHODICAL APPROACH TO DIAGNOSTIC OF URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT'S EFFICIENCY

А. Г. Макеєнко

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

A. G. Makeienko

graduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

QUALITY MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

К. О. Басенко

аспірант кафедри "Економічна теорія", Чернігівський державний інститут економіки і управління

ПОЄДНАННЯ ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЗМЕНШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ У БУДІВЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ

K. Basenko

graduate student, Сhernihiv state institute of economy and management

COMBINATION OF DIRECT AND INDIRECT STATE INFLUENCE IS ON DIMINISHING OF INVESTMENT RISKS IN A BUILD COMPLEX

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет